Varsel av barnskötare och elevassistenter

Gungor framför Gunnarsbyskolan

Eda kommuns bildningsförvaltning meddelar idag att ett varsel lagts till Arbetsförmedlingen om uppsägning av barnskötare och elevassistenter inom kommunens förskolor och skolor. Detta är en del av en nödvändig omstrukturering av åtgärder och anpassningar i verksamheten för att möta kompetensbehovet, de ekonomiska utmaningarna och förändrade behoven som kommunen står inför.

Bildningsförvaltningen har genomfört en omfattande översyn för att säkerställa att resurserna används och fördelas på bästa möjliga sätt utifrån alla barns och elevers olika förutsättningar. Varslet innebär att 45 personer riskerar att sägas upp och att andelen obehörig personal minskar. Samtidigt görs en rekryteringssatsning för att höja andelen resurser med rätt behörighet, genom att rekrytera fler lärare, speciallärare, socialpedagoger, lärare i fritidshem, fritidsledare etc.

Detta är en del av en större satsning med det gemensamma målet att ge fler barn och elever en utbildning av hög och likvärdig kvalitet, att alla ska lyckas, samt få möjlighet att utvecklas så långt som möjligt utifrån sina förutsättningar. Bildningsförvaltningen arbetar aktivt för att hitta lösningar som minimerar konsekvenserna för både personal, barn och elever i samarbete mellan chefer, medarbetare och vårdnadshavare.

Bildningsförvaltningen förstår att detta beslut väcker oro och frustration bland elever, vårdnadshavare, medarbetare och deras familjer. Vi är angelägna om att erbjuda stöd och vägledning under denna period och kommer att arbeta i nära samarbete med fackliga representanter och chefer för att säkerställa att processen sker på ett så rättvist och transparent sätt som möjligt enligt alla lagar och regler.

– Det är både med stor tillförsikt och stark framtidstro vi gör en rekryteringssatsning och en organisations-/verksamhetsförändring. Samtidigt är det tufft att tvingas till detta beslut, men det är nödvändigt för att säkerställa att vi erbjuder en högkvalitativ utbildning och undervisning med legitimerad och behörig personal i framtiden, säger Daniel Nordström, skolchef i Eda kommun och fortsätter:

– Vi är tacksamma för den insats som våra barnskötare och elevassistenter gör varje dag. Vi kommer göra vårt yttersta för att stötta dem under denna tid och försöka minimera antalet uppsägningar.

Eda kommun förblir engagerad i att skapa en stimulerande och trygg lärmiljö, med anpassningar och möjlighet till särskilt stöd, för alla barn och elever. Vi fortsätter att arbeta med långsiktiga strategier för att stärka vår strategiska kompetensförsörjning. Tillika för att utveckla kommunens utbildningsverksamhet för att nå både ekonomiska och verksamhetsmässiga mål i bildningsnämndens verksamheter. En del i det arbetet är att skapa fritidsklubbar, trygghets-, elevhälso- och resursteam på våra skolor, samt ett skolsocialt team i kommunen.

2024-06-04

Kontaktinfo

Daniel Nordström
Skolchef
Tfn 076-775 04 31
daniel.nordstrom@eda.se

Nicklas Backelin
Ordförande bildningsnämnden
Tfn 076-829 00 21
nicklas.backelin@eda.se