Kommunalt Dricksvatten

Vatten

I kommunens verksamhetsområden för kommunalt vatten är det upp till fastighetsägaren om man vill ansluta sig till kommunalt vatten, så länge det egna vattnet har samma eller bättre kvalitet än det kommunala vattnet. Fastighetsägare utanför verksamhetsområden ansvarar själva för sin vattenförsörjning.

Kommunal dricksvattenproduktion

Det finns fem vattenverk i kommunen; Eda Glasbruk, Koppom, Köla, Skillingsfors och Åmotfors vattenverk. I vattenverken analyseras vattnet regelbundet, såväl mikrobiologiskt som kemiskt. Kontroll sker både på råvattnet (inkommande) och på utgående vatten samt ute på ledningsnätet.

Vattnets mikrobiologiska status säkerställs innan leverans till ledningsnätet genom uv-bestrålning. Utökad provtagning sker vid anmärkningar samt vid klagomål från abonnent. Om ett provsvar visar på avvikande värden, vidtas åtgärder.

DRICKSVATTEN FRÅN EGEN BRUNN

Det är brunnsägaren som ansvarar för att dricksvattnet håller god kvalitet osv.