Folkhälsoarbete

logga Eda på väg mot bättre hälsa

Folkhälsa är ett uttryck för befolkningens hälsotillstånd som tar hänsyn till såväl nivå som fördelning av hälsa. Man kan säga att hälsa är en resurs för individen medan folkhälsa är ett mål för samhället. Att ha en god hälsa är ett av de viktigaste värdena i livet.
En god hälsa kännetecknas av en god livskvalitet, hög medellivslängd, låg sjuklighet och jämlik hälsa i befolkningen.

Kommuninvånarnas hälsa i Eda är ett angeläget mål. Arbetet riktas kring insatser för att minska skillnaderna mellan olika grupper. Kommunens politiska utskott prioriterar målområden utifrån befintliga data och nulägesbild. 

Syftet med folkhälsoarbetet i Eda är att främja hälsa och förebygga ohälsa på lika villkor för alla kommuninvånare. Vi vill att Edabon ska finna intresse, förståelse och engagemang för hälsofrågor i allmänhet och deras egna möjligheter att göra hälsofrämjande val i synnerhet – såväl fysiskt, psykiskt som socialt.

Folkhälsorådet ansvarar för planeringen och genomförandet av aktiviteter och initiativ i kommunen i samarbete med föreningar, företag och andra aktörer. Exempel på insatser är bland annat EdaStôlpen, tobaksarbete, Hjärtliga veckan, SMARTIS, Edaklassikern, suicidarbetet, senioraktiviteter och ANDT-arbetet.

Utifrån de åtta nationella folkhälsomålen har kommunen i sin Hälsoplan 2020-2023 prioriterat följande fem målområden: 

  • Det tidiga livets villkor
  • Kunskaper, kompetenser och utbildning
  • Boende och närmiljö
  • Levnadsvanor
  • Kontroll, inflytande och delaktighet

Första målet kring det tidiga livets villkor är ett centralt mål och att alla barn får en bra start i livet med goda uppväxtvillkor som stimulerar tidig utveckling, inlärning och hälsa är ett av de viktigaste områden att arbeta med i kommunen. Att bygga skyddsfaktorer kring våra barn är att ge alla samma förutsättningar att leva ett bra liv. Barnkonventionen ger oss stöd i det arbetet.

Barnkonventionen

1 januari 2020 blev barnkonventionen svensk lag. Det betyder att genomförandet av barn rättigheter måste tas på ännu större allvar. Barnkonventionen innehåller fyra grundläggande principer som alltid ska beaktas i frågor som rör barn:

  • alla barn har samma rättigheter och lika värde
  • barnets bästa ska beaktas vid alla beslut som rör barn
  • alla barn har rätt till liv och utveckling
  • alla barn har rätt att uttrycka sin mening och få den respekterad