Att delta i upphandling

Eda kommuns upphandlingar administreras på olika sätt. Ibland gör kommunen egna upphandlingar, ibland samarbetar kommunen med andra kommuner i en gemensam upphandling och ibland nyttjar kommunen andra externa aktörer på marknaden, så som Kommentus och Verva som då genomför upphandling på uppdrag åt kommunen. Oavsett om kommunen sköter upphandlingen själv eller tillsammans med andra kommuner annonseras upphandlingen i nationell databas tex Mercell TendSign och här på kommunens hemsida.

Delta i upphandling

Vill du som leverantör vara med och konkurrera om avtalet i en upphandling måste ett anbud lämnas in. Förfrågningsunderlag hämtar du som leverantör på kommunens hemsida eller från en nationell databas tex Mercell TendSign. De flesta upphandlingarna är öppna för alla leverantörer. Men det finns en del formella krav som ett anbud måste uppfylla. Dessa krav presenteras i förfrågningsunderlaget som s k "ska-krav". För att ditt anbud ska vara giltigt måste dessa "ska-krav" vara uppfyllda.

Om det uppstår frågetecken eller oklarheter i förfrågningsunderlaget så tveka inte att ta kontakt med kommunens kontaktperson för den upphandlingen.

Inför en anbudsgivning

Här nedan finns information som kan vara bra för dig som leverantör att titta lite extra på inför en anbudsgivning.

  • Svara på alla frågor i förfrågningsunderlaget och eventuellt anbudsformulär, vid frågor kontakta kommunens kontaktperson för upphandlingen.
  • Kontrollera att alla "ska-krav" är uppfyllda
  • Bifoga alla begärda handlingar Kontrollera att anbudet är undertecknat av behörig firmatecknare eller någon med motsvarande fullmakt.
  • Lämna anbudet i så många exemplar som begärts i förfrågningsunderlaget
  • Lägg anbudet i förslutet omslag och märk med föreskriven anbudsmärkning
  • Lämna anbudet i tid till kommunen

Efter inlämnat anbud

Anbuden ska förvaras oöppnade tills anbudstiden är slut. Absolut sekretess råder tills beslutet har fattats om tilldelning, att avbryta eller att göra om upphandlingen.

Anbud ska öppnas så snart som möjligt efter anbudstidens slut. Minst två personer från kommunen ska närvara. Alla anbud ska föras upp i en förteckning som ska signeras av de närvarande.

I prövningsfasen ska kommunen kvalificera leverantörerna och pröva om anbuden uppfyller ställda krav på varan/tjänsten. Även detta arbete sker under absolut sekretess. Därefter ska anbuden utvärderas. Även leverantörens lämplighet kontrolleras vad gäller ekonomisk ställning och teknisk och yrkesmässig kapacitet. Den som upphandlar måste alltid utgå från kraven som skrivits in i förfrågningsunderlaget.

När anbuden har prövats och kommunen fattat beslut om val av leverantör, ska alla leverantörer som deltagit informeras via ett så kallat tilldelningsbeslut. Det kan vara en eller flera leverantörer som antas.