Byggprojekt Kv. Violen

Arkitektritning Petersborg (Hälsans Hus)

Just nu pågår en omfattande renovering och utbyggnad av demensverksamheten och övriga lokaler i Kv. Violen 1 i Charlottenberg. När projektet är färdigt kommer vi ha ett toppmodernt demensboende i Eda kommun.

Idag finns tre demensavdelningar om totalt 25 platser och vi kommer fram till etapp 3 i projektet utöka med 16 platser, fördelat på två avdelningar. Därefter finns det möjlighet i befintligt avtal att utöka med ytterligare 8 platser, men det finns det inget politiskt beslut på än. Projektet ska dock göra plats inom området för att möjliggöra framtida utbyggnad av ytterligare demensavdelningar.

Projektets övergripande mål är att samla all demensvård i Eda kommun till centralorten Charlottenberg. Demensutredningen startade redan 2017 och slutgiltigt beslut om detta fattades i kommunfullmäktige 2021. Du kan läsa en lista över projektets delmål här: Projektets mål

Byggnaden, som de flesta känner som Petersborg, ägs till störst del av kommunen, men även Region Värmland äger en del. Sedan hyr också regionen och Eda Bostads AB lokaler av kommunen. Förutom demensverksamhet finns här bland annat särskilt boende, trygghetsboende, hemtjänst, folktandvård, vårdcentral, familjecentral och fysioterapi.

Huvudentré från gatan, byggarbetsplats

Samverkansentrepenad

De som utför arbetet tillsammans med underleverantörer är ByggDialog, ett värmländskt företag som är specialiserade på partnering och samverkan i byggprojekt.

Partnering är en strukturerad samarbetsform där byggherren, entreprenörerna, konsulterna och andra nyckelaktörer gemensamt löser uppgiften. Detta sker genom ett nära och djupgående samarbete med stor transparens. I partnering uppfylls projektets gemensamma mål i första hand och den egna företagsnyttan i andra hand.

Exempel på fördelar med samverkan som entreprenadform:

 • Högre måluppfyllelse, nöjdare kund och större delaktighet.
 • Ekonomisk styrning som säkerställer att budgeten hålls.
 • Större engagemang under genomförandet hos alla parter.
 • Ökad förståelse för funktionskrav och mål för verksamheten.
 • Säkerställer att verksamhet intill eller i byggnationsområdet kan pågå under genomförandet.
 • Värderar alternativ och samlar erfarenheter från tidigare projekt.
 • Når bättre kvalité och effektivitet i byggprocessen.
 • Säkrar en högre produktivitet.
 • Med större säkerhet kunna hålla tidsplan och budget.

Arbetare på taket bakom skyltar till verksamheter

Anpassad miljö

Både Byggdialog och underleverantörer har stor erfarenhet av liknande projekt, med bland annat arkitekter som jobbat mycket med offentliga miljöer. Dessutom har personal både inom kommunen och regionen bred kunskap om vad vårdtagarna behöver. Det är den här kombinationen av kompetens som gör sådana här projekt så lyckade.

"Vi tar reda på allt vi behöver veta och man lär sig mycket i det här projektet. Det är ju uträkningar på minsta lilla grej, små tekniska delar som arkitekterna får jobba med", säger Mats Melin som är projektledare i Eda kommun.

De nya lokalerna för demensverksamheten är planerade ur olika perspektiv, dels för att skapa bra arbetsmiljö för personalen och framför allt lugna och trygga miljöer för de personer som ska bo här.

Exempel på åtgärder som skapar en bättre anpassad miljö för dementa personer:

 • Färger - Rött, blått, grönt och gult är lättast att se. Avdelningar, rum och dörrar kan delas in i olika färger för att kunna skilja dem åt. Personal är lättare att känna igen om de undviker vita arbetskläder.
 • Kontrast - Dörrfoder i kontrastfärg gör dörren tydligare. Personalens dörrar är medvetet vita med vita foder för att de inte ska synas lika tydligt.
 • Porslin - Färgat porslin gör att maten blir tydligare. För en dement person kan maten nästan försvinna på en vit tallrik.
 • Golv - Om golvet skiftar från en ljus färg till en mörk kan en dement uppfatta den
  mörka delen som ett hål. Samma om det ligger en svart dörrmatta på golvet.
 • Skuggor - Allmän belysningen ska vara jämn för att ge färre skuggor.
 • Symboler - Pilar eller andra symboler är svåra att känna igen. Bilder kan istället väcka minnen till liv.
 • Ljud - Akustiken behöver vara dämpad. Sorl och ljudet från till exempel en radio kan göra det svårt för en dement person att fokusera.

Mats Melin på väg in till demensavdelningen Gunnarsbygården

Vacker ny huvudentré

Den nya huvudentrén kommer binda ihop utrymmena och skapa ett bättre flöde mellan de olika delarna i byggnaden. Här kommer det finnas väntrum, kapprum och toalett. Det kommer självklart finnas tydlig skyltning här till de olika verksamheterna.

Stilen på entrén, med ett högt valv över ingångsdörrarna och en härlig takrymd är inspirerat från en äldre del av byggnaden, där det tidigare var restaurang. Denna del behålls som den är och kommer användas som samlingslokal.

Med tanke på de boendes integritet kommer inga fönster från entrén vända mot innergården. Men på den andra sidan är det stora glaspartier som tillsammans med de naturliga träväggarna skapar ett ljust och modernt intryck.

"Vi har valt att använda massivt trä på väggarna för att spegla att vi är ett skogslän. Det känns helt rätt faktiskt", säger Mats Melin.

I ena änden av den nybyggda delen blir det även en samlingslokal med två toaletter. Detta är i första hand för de som bor på trygghetsboende, men även andra kan utnyttja lokalen.

Huvudentré och samlingslokaler

Mats Melin i ny gång med stora fönster

Så blir boendet

Lägenheterna är ca 30 kvm stora och innehåller ett vardags- och sovrum, ett badrum och en köksliknande del, även om det inte är ett riktigt kök. Varje lägenhet har ett balksystem i taket där patientlyft kan monteras och flyttas runt. Möjlighet finns att koppla ihop två lägenheter för par.

I de öppna gemensamma ytorna finns matsal, kök och TV-rum. Dessa är planerade så att vårdtagarna ska kunna gå runt, så att det blir ett flöde med så få väggar och stängda dörrar som möjligt.

Men möjlighet till avgränsning finns. Vissa personer med demens är mer oroliga eller upprörda och trivs bättre på trängre yta. Därför finns det mindre partier med ett par lägenheter som går att stänga till. Detta kan också användas som smittskyddsåtgärd vid till exempel covid-19.

Anpassade dörr- och larmsystem installeras och alla lägenheter förbereds för att kameraövervakning ska vara möjligt. Två fiberanslutningar kommer vara tillgängliga, en extern och en intern.

Boendedel under konstruktion

Arbetsmiljö

Ett ändamålsenligt kök och en rymlig tvättstuga är placerade i boendet. Sistnämnda är utrustad med flera riktigt stora tvättmaskiner och torktumlare. Personalen kan behöva tvätta åtta-nio täcken per vecka, så vi gör allt för att underlätta deras jobb.

En ny större personalmatsal byggs och tanken är att både omklädningsrum och personalrum ska finnas i nära anslutning till själva arbetsplatserna.

Gamla lokaler uppdateras

Utomhusmiljön

Nya innergårdar byggs till de nya demensavdelningarna. Befintliga demensgårdar kompletteras med en länk mellan gårdarna, samt en utbyggnad av en av gårdarna.

Vårdtagarna ska ha tillgång till vistelsezoner året runt och varje gård ska innehålla någon typ av aktivitet, sittytor, solskydd, samt att integritet ska gå att erhålla för individen.

I rabatterna används kolmakadam, en jordfri lösning som med sin dränerande effekt ger växterna vad de behöver; syre, vatten och näring.

Snötäckt innergård med byggmaterial på

Tekniska lösningar

Vi har fokus på återvinning och behåller så mycket som möjligt av det som redan finns. Det handlar inte om att skapa något helt nytt. Vi kommer i nuläget till exempel inte måla alla äldre utrymmen. Men vi förbereder hela huset för framtiden. Tekniska lösningar byts ut i hela bygget, vilket ger stor nytta för alla delar.

Här är några av sakerna vi utvecklar:

 • Ny undercentral för tekniska system, då de gamla systemen är på slutet av sin tekniska livslängd. Nya stora elkablar monteras, möjlighet att koppla på reservkraft.
 • Samtliga rum för boende och läkemedelsförvaring utrustas med frikyla/komfortkyla genom ventilationssystemet. Nya ventilationsaggregat i källaren, ett till varje huskropp. På så vis kan vi styra mer själva och skapa en bättre inomhusmiljö.
 • Vi skapar energieffektiva lösningar med förnyelsebar energi. Taket på kommundelen av byggnadskomplexet kommer förses med solceller. Kylaggregat för att hålla rätt temperatur placeras också på tak.
 • Hela värmesystemet i Petersborgs äldreboende kommer att bytas till ett lågtempererat system.
 • Belysningen byts till moderna integrerade ljuskällor i takskivorna.
 • Nya larm- och låssystem till varje enskild dörr, alla dörrar får därmed en egen adress.
 • Ett modernt brandskydd med betongkonstruktion som grund, vilket i sig har en god beständighet mot brand. Betong har även mycket bra ljudegenskaper, vilket det är höga krav på i vårdlokaler.
 • Det gamla sprinklersystemet skrotas och ett nytt installeras i alla hus.
 • En säker godsmottagning med källsortering för avfall. Idag finns det två lastkajar, men den ena ska rivas.
 • Ett rum för sista vilan och ett avskedsrum byggs. Detta görs i nära anslutning till parkering så anhöriga inte behöver gå långt igenom byggnaden.

Luftbehandlingsaggregat, elkablar, ventilationssystem, tankar

Arbete pågår i delen som ska bli rum för sista vilan och avskedsrum

Hur går det?

En vanlig dag är drygt 40 arbetare på plats samtidigt. En stor del är lokal arbetskraft, vilket vi är glada för. De jobbar oftast dagtid måndag till fredag. De som bor längre bort jobbar även kväll måndag till torsdag, för att sedan kunna ta längre helger. Detta innebär att det händer grejer på bygget under stora delar av dygnet. Det är intensivt i vissa delar och mycket sker på samma gång.

Samarbetet är mycket bra och alla är flexibla när det behövs. Om vi till exempel behöver stänga av vattnet i en del av byggnaden så förs dialog med berörd verksamhet och jobbet utförs på kvällen för så lite påverkan som möjligt.

"Partering är ett speciellt sätt att arbeta på, vi jobbar väldigt mycket tillsammans. Samordningsmöten med verksamheterna hålls en gång i veckan där vi går igenom vad som har hänt och vad som kommer att hända. Sen har vi projektmöten varannan vecka. Nu har vi snart byggt i ett år och det går riktigt bra. Allt flyter på smidigt," berättar Mats Melin.

Snart försvinner den stora byggkranen som har blivit lite av ett landmärke i Charlottenberg och fokus har nu legat på att lägga färdigt nya tak och få in det byggmaterialet som behövs där det annars är svårtillgängliga ytor. Kranen har även lyft in maskiner som har jobbat med utegårdarna som finns mellan huskropparna.

I etapp 1 är det slutbesiktning i maj och de första boende flyttade in under hösten 2023.

På denna sida kan du löpande följa arbetet på Kv. Violen: Byggprocessen

2024-01-16

Kontaktinfo

Mats Melin
Projektledare
Samhällsbyggnad
mats.melin@eda.se

Aktuella länkar