Revisorer

Illustrationer av kugghjul och grafer över person som håller i checklista

Eda kommuns kommunrevision består av fem förtroendevalda revisorer som har valts av kommunfullmäktige efter förslag från de politiska partierna. De är kommunfullmäktiges kontrollinstrument över den kommunala verksamheten.

Kommunrevisionen arbetar självständigt enligt lagar och god revisionsed med att granska kommunen och dess bolag. Uppgiften är att granska om verksamheten i kommunen är laglig och följer uppsatta mål för verksamheten.

Kommunrevisionen ska årligen avge en revisionsberättelse som berättar om ansvarsfrihet kan tillstyrkas. Varje revisor är självständig, men man samarbetar i ett kollegium och biträdes av sakkunniga revisorer från KPMG.

Den kommunala verksamheten granskas och redovisas i revisionsrapporter. I granskningen prövas också om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och ekonomiskt tillfredsställande sätt, och om verksamheten bidrar till att kommunmedborgarna får den service och de tjänster som kommunfullmäktige och nämnder beslutat om, till ett pris som inte är högre än nödvändigt.

Kommunrevisionens granskningar är också demokratiska kontroller. Man bedömer om den verksamhet som betalas av skatter, avgifter och bidrag följer kommunfullmäktiges beslut, lagar och förordningar.

Revisionens reglemente är det lokala dokument som styr revisionen. Reglementet finns i kommunens författningssamling.