Polisstation vid Morokulien

Planerade områden - Polisstation vid Morokulien

PLANENS SYFTE

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för offentlig verksamhet på riksgränsen mellan Norge-Sverige och mellan kommunerna Eidskog-Eda för att kunna bygga en ny gemensam polisstation. Planen möjliggör även för andra typer av offentliga verksamheter i området såsom myndigheter inom infrastruktur och tull, om det i framtiden skulle finnas ett behov.

Den nya polisstationen planeras bli cirka 1200-2000 kvm stor och är tänkt att placeras på fastigheten Norra Ämterud 1:195.

Planområdet och planarbetet omfattar del av fastigheterna Norra Ämterud 1:195, 1:233 (Eda kommun) och 1:294 (Trafikverket). Norra delen av planområdet överlappar delvis gällande detaljplan för gränsanläggning Morokulien medan den södra delen ligger på obebyggd tomt utan detaljplan.

Planen är inte helt förenlig med kommunens översiktsplan och handläggs därför med utökat förfarande.

STATUS - samråd

Planhandlingarna är föremål för samråd från 16 juni till 7 juli 2022 och finns tillgängliga under "Planhandlingar" längre ned på denna sida samt hos kommunens medborgarkontor. Öppettider finns på kommunens hemsida.

Berörda sakägare, fastighetsägare, ev. arrendatorer, bostadsrättsinnehavare, hyresgäster, boende och andra som har intresse av planförslaget bereds härmed tillfälle att framföra synpunkter eller erinringar på planförslaget.

Synpunkter skickas skriftligen till: Eda kommun, Plansektionen Box 66, 673 22 Charlottenberg

Synpunkter kan också skickas via mail till kommun@eda.se.

Synpunkterna ska vara kommunen tillhanda senast 2022-07-07.