Polisstation vid Morokulien

Planerade områden - Polisstation vid Morokulien

PLANENS SYFTE

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för offentlig verksamhet på riksgränsen mellan Norge-Sverige och mellan kommunerna Eidskog-Eda för att kunna bygga en ny gemensam polisstation. Planen möjliggör även för andra typer av offentliga verksamheter i området såsom myndigheter inom infrastruktur och tull, om det i framtiden skulle finnas ett behov.

Den nya polisstationen planeras bli cirka 1250 kvm stor och är tänkt att placeras på riksgränsen, där halva byggnaden lokaliseras på fastigheten Norra Ämterud 1:195 (svensk sida) och andra halvan på den norska sidan.

Planområdet och planarbetet omfattar del av fastigheterna Norra Ämterud 1:195, 1:233 (Eda kommun) och 1:294 (Trafikverket). Norra delen av planområdet överlappar delvis gällande detaljplan för gränsanläggning Morokulien medan den södra delen ligger på obebyggd tomt utan detaljplan.

Planen är inte helt förenlig med kommunens översiktsplan och handläggs därför med utökat förfarande.

samråd

Planförslaget var föremål för samråd från 16 juni till 7 juli 2022, där länsstyrelsen samt andra berörda myndigheter, kommuner, berörda sakägare, fastighetsägare, ev. arrendatorer, bostadsrättsinnehavare, hyresgäster, boende och andra som har intresse av planförslaget gavs möjlighet att framföra synpunkter eller erinringar på planförslaget. Inkomna synpunkter har sammanställts i en samrådsredogörelse tillsammans med kommunens ställningstagande.

Granskning

Planhandlingarna fanns utställda för granskning från 7 oktober till 28 oktober 2022 där länsstyrelsen samt andra berörda myndigheter, kommuner, berörda sakägare, fastighetsägare, ev. arrendatorer, bostadsrättsinnehavare, hyresgäster, boende och andra som har intresse av planförslaget återigen gavs möjlighet att framföra synpunkter eller erinringar på planförslaget. Inkomna synpunkter har sammanställts i ett granskningsutlåtande tillsammans med kommunens ställningstagande.

STATUS

Kommunfullmäktige godkände förslag till antagandehandlingar och granskningsutlåtande och antog detaljplan för polisstation vid Morokulien den 26 april 2023.

Detaljplanen vann laga kraft 2023-05-25.