Bostadsanpassning

Hammare och spik

Bostadsanpassningsbidrag

Bostadsanpassningsbidrag är ett kommunalt bidrag som regleras av Lag (2018:222) om bostadsanpassningsbidrag. Med bidraget kan du som har en funktionsnedsättning göra de anpassningar i ditt boende som är nödvändiga för att bostaden ska kunna fungera i ditt dagliga liv. Bidraget lämnas som huvudregel som ett kontantbidrag som motsvarar en skälig kostnad för anpassningen. Kommunen kan även lämna bidraget som ett kommunalt åtagande och/eller en begagnad produkt utifrån överenskommelse med dig.

VEM KAN SÖKA BIDRAG?

Om du har en bestående funktionsnedsättning och behöver göra anpassningar i din permanentbostad för att leva ett självständigt liv, kan du i vissa fall få bostadsanpassningsbidrag. Normalt ansöker man om bostadsanpassningsbidrag innan någon åtgärd har utförts. Om du ansöker i efterhand, tänk på att det kan vara svårt att utreda om du uppfyller villkoren för bidrag.

Med ansökan ska du bifoga ett intyg från exempelvis en arbetsterapeut, sjukgymnast eller läkare för att visa den nödvändiga kopplingen mellan din funktionsnedsättning och de åtgärder som du söker bidrag för. Tänk på att intyget inte är för gammalt.
Om det är någon annan än sökanden som äger bostaden och/eller innehar bostaden med hyres- eller bostadsrätt eller annan nyttjanderätt måste sökanden ha ett medgivande från ägaren och nyttjanderättshavaren. Annars kan bidrag inte beviljas.

VILLKOR FÖR BIDRAG

Det finns många villkor i lagen som ska vara uppfyllda för att du ska kunna få bostadsanpassningsbidrag. Ett villkor är att det måste finnas en klar koppling mellan din funktionsnedsättning och åtgärderna du söker bidrag för. Andra villkor är att bostaden ska vara ändamålsenlig för dig, att du självständigt ska kunna utföra dina grundläggande och vardagliga behov som till exempel sköta din personliga hygien, sova, laga och äta mat, tvätta, umgås med andra.

Din bostad ska vara din permanentbostad, anpassningen gäller fasta funktioner i bostaden och en bedömning av bostadens skick spelar in. Bidrag lämnas inte till åtgärder som betraktas som normalt fastighetsunderhåll eller till så kallade tekniska brister som till exempel fukt- och mögelskador.

EXEMPEL PÅ ÅTGÄRDER

Exempel på vanliga åtgärder med bostadsanpassning är borttagning av trösklar, uppsättning av stödhandtag, breddning av dörröppningar, iordningställa duschplats istället för badkar, ramper till entrén, specialhissar eller automatisk dörröppnare.

Det är du som ansöker som avgör, efter dina egna behov, vilka åtgärder som du vill söka bidrag för. Det är din funktionsnedsättning som styr vilka åtgärder bidrag kan lämnas för. Lagen om bostadsanpassningsbidrag innehåller inget kostnadstak för vad anpassningar får kosta.

BYTE AV BOSTAD

Om sökanden byter bostad gäller särskilda villkor som ska uppfyllas förutom lagens övriga krav. Villkoren skiljer sig åt beroende på om sökanden flyttar till en bostad som någon annan har byggt eller om sökanden flyttar till en bostad som han eller hon själv har låtit uppföra. Om du flyttar till en bostad som du själv låtit uppföra lämnas bidrag enbart för sådan anordning eller inredning som normalt bara används eller förekommer i den här typen av hus på grund av att en boende har en funktionsnedsättning.

När man flyttar förväntas att man väljer en bostad som är lämplig med hänsyn till funktionsnedsättningen. Grundprincipen bör vara att en bostad som har nivåskillnader som är större än vad som kan åtgärdas med ramp är att anse som uppenbart olämplig för personer med behov av hiss eller liknande.

VEM BESLUTAR OM BOSTADSANPASSNING?

I Eda kommun handläggs bostadsanpassningsärenden inom vård och stöds verksamhet. Handläggaren ansvarar för bedömning, utredning samt beslut i ärenden understigande tre basbelopp.

Ärenden som överstiger tre basbelopp beslutas av Socialnämnden i Eda kommun.