Signering av det regionala krishanteringsrådet

Det regionala krishanteringsrådet

Onsdagen den 19 februari signerade landshövding Georg Andrén och ledningsrepresentanter för länets 16 kommuner, regionstyrelsens ordförande, chefen för Militärregion väst, chefen för polisområde Värmland och verksamhetsstyrningschefen för Trafikverket i Väst en ramöverenskommelse om samordning före, under och efter en samhällsstörning i Värmland.

Avsikten med överenskommelsen är att utveckla och fördjupa samverkan mellan parterna och att ge nytt liv åt det regionala krishanteringsrådet - Krishanteringsråd Värmland.

Länsstyrelsen Värmland har det övergripande samordningsansvaret gällande krishantering i länet. Tillsammans med övriga aktörer ska den regionala överenskommelsen skapa strukturer för samordning och inriktning, med ansvar för att förebygga, hantera och lära av samhällsstörningar.

Med begreppet samhällsstörning avses händelser inom hela hotskalan med potential att hota samhällsviktig verksamhet och/eller samhällets skyddsvärden.

Detta kräver en nära dialog och samverkan för att utföra uppdragen på ett sätt som ger Värmlands invånare största möjliga trygghet. 

2020-02-20