Handlingsplan invasiva arter

Man sträcker sig upp mot hög jättebalsamin

Eda kommun har fått medel från Naturvårdsverket för lokalt naturvårdsarbete, så kallat LONA-bidrag för att få ett helhetsgrepp om invasiva arter i kommunen och minska utbredning och spridning.

Projektet syftar till att få bättre kunskap om vilka invasiva växtarter som finns inom kommunens gränser, ta fram en handlingsplan, i mindre omfattning påbörja bekämpning på kommunens egna fastigheter, samt ta fram information om invasiva arter.

Handlingsplanen ska visa på hotbild och förekomst, ge förslag på åtgärder, prioritering av områden/arter som ska bekämpas och innehålla en tidsplan.

Kommunen kommer ta fram en rutin för hantering av invasiva arter och prövar olika metoder för att bekämpa dessa med hjälp av miljövänliga material och metoder.

Informationsmaterial sammanställs och såväl personal, allmänhet och föreningar erbjuds utbildning om hur invasiva arter bekämpas och hur avfall tas om hand på rätt sätt.

Projektet bidrar därmed till att uppfylla miljökvalitetsmålen:

  • Levande skogar
  • God bebyggd miljö
  • Ett rikt växt- och djurliv

Inventering

För att begränsa spridningen måste vi ta reda på var de invasiva arterna finns, därför håller vi på med en inventering i Eda kommun.

Miljö- och byggavdelningen går över delar av den kommunägda marken, tre av de största tätortsnära grönområdena inventeras. Innan projekttiden är slut ska även allmänhetens inrapporterade fynd följas upp.

För att täcka ett så stort område som möjligt behöver vi alla hjälpas åt. Om du hittar någon av de invasiva växterna ute i naturen så är det bra om du rapporterar in till någon av följande tjänster:

Rapportera - Artfakta
Artportalen

Ohändertagande och spridning

Det är markägarens ansvar att se till att de arter som finns med på EU:s lista inte sprids vidare. Släng aldrig växtavfallet från invasiva arter i komposten eller i naturen då flera av dem har så stor växtkraft att det räcker med en liten bit av växten för att de ska slå rot.

På återvinningscentralen Lunden tas växtdelarna emot och sorteras som brännbart. Tänk på att de ska transporteras och levereras i försluten brännbar förpackning, som till exempel en sopsäck, för att ingen spridning ska kunna ske längs vägen! Om det är mindre mängd som ryms i en soppåse, går det också bra att lägga det i ditt sopkärl.

På Naturvårdsverkets sida kan du läsa mer: Invasiva främmande arter

LONA-logotyp

LONA (Lokala naturvårdsprojekt) är projekt som medfinansieras med statliga medel för kommunal och lokal naturvård.

2024-01-16

Kontaktinfo

Miljö- och byggavdelningen
tfn: 0571-28 100
miljo@eda.se