Fettavskiljare

Krav på fettavskiljare för verksamheter

Enligt ABVA (allmänna bestämmelser för brukande av Eda kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning) får fett inte släppas ut till ledningsnätet. I praktiken bedöms fetthalter över 50 mg per liter inte vara tillåtet. Högre halter fett innebär risk för igensättning av ledningarna. Inte ens verksamheter med enbart diskning klarar normalt gränsen på 50 mg fett/liter. Det innebär att alla verksamheter som hanterar eller tillverkar livsmedel måste ha fettavskiljare.

Krav på fettavskiljare framgår även av kommunens renhållningsföreskrifter. Grundkravet är att fettavskiljaren ska vara typgodkänd och flödestestad enligt svensk standard SS-EN 1825-2.

Undantag från kravet på fettavskiljare kan i vissa fall göras för enklare sommarserveringar med mycket liten eller kortvarig verksamhet, men detta ska i så fall godkännas av Teknik i Väst AB som ansvarar för drift och skötsel av den kommunala VA-anläggningen.

Ny livsmedelsverksamhet eller ändring av befintlig verksamhet

Inför en ny livsmedelsverksamhet eller ändring av en befintlig verksamhet, fyll i e-tjänsten ”Bedömning för behovet av fettavskiljare”. Om behovet är fastställt, fyll i e-tjänsten ”Anmälan av fettavskiljare”. 

Inför en ny livsmedelsverksamhet eller ändring av en befintlig verksamhet, kontakta Teknik i Väst AB som ansvarar för drift och skötsel av den kommunala VA-anläggningen, så kan du få råd inför installation av fettavskiljare.

Fastigheter som har verksamheter där fettavskiljare krävs får själva bekosta åtgärder på stopp i servisledningen om fettavskiljare inte installerats. Fastighetsägare är utan uppmaning, skyldig att installera fettavskiljare. Om en för lågt dimensionerad eller på annat sätt bristfällig fettavskiljare påträffas, åläggs fastighetsägaren krav på åtgärder.

Placering av fettavskiljare

Enligt livsmedelslagen får en fettavskiljare inte placeras i lokal där man hanterar livsmedel. Anledningen till detta är att fettavskiljaren kan ge upphov till hygieniska olägenheter i livsmedelslokalen. Avskiljaren ska placeras så att sug slangar och annan utrustning som krävs vid tömningen inte behöver dras genom den lokal där man hanterar livsmedel. Tänk på detta:

  • Se till att det finns tillräckligt med utrymme runt avskiljaren så att den är lättillgänglig vid rengöring och tömning.
  • Det kan vara bra att ha avskiljaren uppallad en bit över golvet så att den blir lättare åtkomlig. Lokalen där fettavskiljaren är placerad bör vara väl ventilerad och försedd med vatten och golvbrunn.
  • Fastighetsägaren ansvara för att fettavskiljaren är lätt tillgänglig och att farbar transportväg finns.

Tömning av fettavskiljare

Efter installationen ska tömning av avskiljaren ske minst två gånger per år och i övrigt så ofta att god funktion erhålls. Besiktning, tömning och underhåll bekostas av anläggningens ägare. Fettavskiljare töms av kommunen godkänd entreprenör. Extra tömningar sker efter beställning.

Om fettavskiljare saknas

Miljösektionen kontrollerar regelbundet alla verksamheter i kommunen som hanterar livsmedel. Om någon av dessa saknar fettavskiljare informeras Teknik i Väst AB, som tar kontakt med ägaren och informerar om de krav som gäller. Ägaren uppmanas att installera en fettavskiljare inom tre månader. Om fettavskiljare trots detta inte installeras kan dricksvattentillförseln till verksamheten stängas.