Elevinflytande

Gör din röst hörd

För att du som elev ska ha möjlighet att påverka din studietid så informerar skolan vid uppstarten om vilka rättigheter och skyldigheter som gäller för utbildningen. Inom ramen för vuxenutbildningen ska du som elev få möjlighet till inflytande och delaktighet för att kunna påverka din utbildning och undervisning. Din röst är viktig för oss!

Elevinflytande i kurser

Vid uppstarten av utbildningen ska du som elev erbjudas ett enskilt samtal med läraren i varje kurs för att få information om kursens innehåll, progression, bedömning, betygsättning, kurslitteratur etc.

Du ska även få möjlighet att sätta upp ett mål för dina studier och berätta vilka förväntningar du har på kursen. Kontinuerligt under kursen gång ska du få information om dina studieresultat och vad de behöver göra för att för att nå dina mål i kursen.

Kurs- och skolenkäter

Varje termin får eleverna möjlighet att göra en anonym kursutvärdering och skolutvärdering då lärarna och skolan kontinuerligt arbetar med att förändra utbildningen och undervisningen utifrån elevernas behov, önskemål och för förutsättningar. Enkäterna lämnas ut av varje lärare. Målsättningen är att ni som elever ska få ett ökat inflytande över arbetsmiljön, kursutbud, trivsel och annat som påverkar studierna.

Övriga synpunkter och önskemål

Skolan välkomnar elevernas synpunkter för att ta tillvara på elevernas tankar, åsikter och önskemål om skolan. Du som elev inom vuxenutbildningen har rätt att lämna önskemål och synpunkter om det är något med din utbildning som du inte är nöjd med. I första hand ska du vända dig till din lärare.

Om du vill gå vidare med dina synpunkter vänder du dig till rektorn på skolan. Rektorn har ansvar för att se till att eleverna får det stöd de behöver och fatta beslut om olika åtgärder och om vad som händer i ditt ärende. Om du inte vill prata med rektorn eller inte tycker att rektorn kan lösa problemet ska du vända dig till skolchefen i Eda kommun. Du kan vara anonym, men för att få svar måste du lämna dina kontaktuppgifter.

Vad händer med dina synpunkter

Dina synpunkter lämnas till den rektor på skolan som kan utreda dem. Rektorn tar kontakt med dig för att arbeta vidare med ärendet och du får återkoppling på dina synpunkter. Du kan inte få återkoppling om du inte har lämnat dina kontaktuppgifter. Alla synpunkter av allvarlig art diarieförs.