Serveringstillstånd

Vinglas på rad fylls på med vin från flaska

Eda och Arvika kommuner har skrivit avtal om gemensam handläggning av ärenden kring alkohol, tobak med mera och handläggarna är stationerade i Eda kommun.

Det är kommunen som har ansvar för tillsyn och tillståndsgivning när det gäller alkoholservering. Kommunfullmäktige i Eda har antagit ett drogpolitiskt handlingsprogram samt riktlinjer för tillståndsgivningen när det gäller alkoholservering.

Serveringstillstånd

För att få servera starköl, vin, sprit eller andra jästa alkoholdrycker ska du ha serveringstillstånd. Tillståndet kan vara permanent (så kallad stadigvarande) eller tillfälligt. Det kan gälla för servering till allmänheten eller till slutna sällskap. Du söker alla typer av serveringstillstånd via alkoholhandläggarnas e-tjänster. Servering får inte påbörjas förrän tillståndet har beviljats.

E-tjänster för serveringstillstånd

Ska du servera enbart folköl krävs inget serveringstillstånd, men du ska göra en anmälan om servering innan du börjar servera.

Folköl och elektroniska cigarettet

När ska jag söka serveringstillstånd?

Vid all försäljning av spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker (till exempel cider) krävs serveringstillstånd. Med försäljning menas varje form av handel med alkoholdrycker mot ersättning. Servering av alkohol på restaurang är en form av försäljning. Ersättningen kan vara betalning i pengar, men också annan motprestation, som varor och tjänster.

Exempel på när serveringstillstånd behövs:

  • För en restaurang med alkoholservering.
  • Vid stadigvarande (permanent) servering av alkohol till slutna sällskap (till exempel föreningar eller företag) i festvåningar, klubblokaler eller lokaler där det bedrivs näringslivsverksamhet.
  • Vid tillfällig servering till allmänheten, till exempel vid festivaler och konserter eller till slutna sällskap.

När behöver jag inte söka serveringstillstånd?

Serveringstillstånd krävs inte om serveringen;

  • gäller ett enstaka tillfälle för i förväg bestämda personer (till exempel bröllop eller ett födelsedagsfirande). I förväg bestämda personer innebär att det inte får förekomma annonsering till allmänheten i samband med evenemanget. Detta gäller även om det säljs biljetter till ett evenemang som riktar sig till allmänheten, eftersom vem som helst då har möjlighet att köpa en biljett.
  • sker utan vinstintresse och utan annan kostnad för deltagarna än kostnaden för inköp av dryckerna. Det innebär att det vare sig får finnas vinstintresse gällande försäljningen av dryckerna eller från någon annan del av evenemanget. Säljs det andra varor i samband med evenemanget, eller om det anordnas med avsikten att skapa goodwill är villkoret inte uppfyllt. Det får inte finnas något kommersiellt syfte med evenemanget vilket gör att undantaget enbart blir tillämpligt för rent privata tillställningar.
  • äger rum i lokaler där det inte bedrivs yrkesmässig försäljning av alkohol- eller lättdrycker.

Observera att alla tre punkterna måste vara uppfyllda för att servering av alkohol ska få ske utan tillstånd.

Olika serveringstillstånd

På följande undersidor kan du läsa mer om vad som gäller för stadigvarande servering av alkohol till allmänheten, tillfälligt serveringstillstånd och serveringstillstånd vid slutet sällskap.

Stadigvarande servering av alkohol till allmänheten

Tillfälligt serveringstillstånd

Serveringstillstånd vid slutet sällskap

Provsmakning

Serveringstillstånd för att anordna provsmakning av alkoholdrycker kan beviljas som ett stadigvarande eller för enstaka tidsperiod. Anordnande av provsmakning av alkoholdrycker vid arrangemang riktade till allmänheten är tillåtet under förutsättning att:

  • arrangören har ett stadigvarande serveringstillstånd som omfattar de drycker som provsmakningen avser samt den lokal där provsmakningen ska äga rum, eller
  • de partihandlare som deltar enskilt eller gemensamt ansöker om och erhåller ett tillfälligt tillstånd för provsmakning av de drycker som avses erbjudas.

Tillståndshavare som avses i den första punkten ska göra en anmälan till kommunen innan evenemanget äger rum.

Den som tillverkar alkoholdrycker från råvaror som produceras på den egna gården och som har ett stadigvarande serveringstillstånd har rätt att, efter anmälan till kommunen, vid tillverkningsstället erbjuda provsmakning av de egenproducerade dryckerna. Om sådant tillstånd saknas får tillverkaren erbjuda provsmakning av egentillverkade alkoholdrycker vid tillverkningsstället efter särskilt tillstånd för provsmakning.

Kryddning av snaps

Har du ett stadigvarande tillstånd att servera spritdrycker kan du efter en anmälan till kommunen få rätt att krydda spritdryck för servering som snaps i den egna serveringsrörelsen.