Serveringstillstånd vid slutet sällskap

Med slutet sällskap menas sammanslutningar eller grupper av begränsad omfattning, med en personkrets som är känd på förhand och som har ett gemensamt intresse. Exempel på detta kan vara en förening eller arbetsplats.

Vill du sälja alkohol vid privata arrangemang, till exempel vid bröllop, födelsedagar och företags- och föreningsarrangemang är det sannolikt ett tillfälligt serveringstillstånd till slutet sällskap du ska ansöka om.

Vad är ett slutet sällskap?

För att det ska kunna vara fråga om ett slutet sällskap krävs att medlemskretsen är känd före det aktuella arrangemanget. Det är alltså inte fråga om ett slutet sällskap om till exempel medlemskap kan lösas i entrén till den aktuella tillställningen.

Det krävs också att det finns ett gemensamt intresse eller annat innehållsmässigt samband mellan medlemmarna – något sådant samband kan normalt inte anses finnas till exempel vad gäller gäster på ett hotell. Exempel på underlag som kan användas för att bedöma denna fråga kan vara föreningsstadgar, uppgifter om styrelsens sammansättning, styrelse- eller årsmötesprotokoll, verksamhetsberättelse och medlemsförteckning.

Antalet medlemmar kan också vara av betydelse. Föreningar som omfattar en stor del av invånarna på en ort eller en lokalförening, som även är öppen för en organisations samtliga medlemmar inom en viss region eller inom landet, kan exempelvis inte anses vara slutna sällskap.

En tillställning som är en allmän sammankomst eller en offentlig tillställning enligt ordningslagens bestämmelser, kan inte vara ett slutet sällskap i alkohollagens mening.

Följande punkter uppmärksammas vid bedömningen om ett sällskap ska anses vara slutet eller inte:

  • hur man blir medlem
  • om det finns något innehållsmässigt samband mellan medlemmarna i sällskapet,
  • omfattningen av det slutna sällskapet
  • utformningen av eventuell annonsering.