Kommunfullmäktiges handlingar

Kommunfullmäktige sammanträder onsdagen den 15 juni 2022 kl 19.00 i A-salen, Folkets Hus Charlottenberg

Kommunfullmäktiges sammanträde är ett offentligt sammanträde.

 • Sammanträdet är öppet för allmänheten och allmänheten kan följa sammanträdet som livesänds via kommunens webbplats eller besöka A-salen, Folkets Hus Charlottenberg.
 • Ledamöter är kallade att delta i sammanträdet. Ersättare har rätt att närvara vid sammanträdet. Ledamot som är hindrad att delta i sammanträdet kontaktar medborgarkontoret som kallar in ersättare.

Dagordning

• Upprop av ledamöter.
• Val av två justerare.

Förslag till justeringstid: 2022-06-22, kl 14.00

Ärende

 1. Revidering av myndighetsnämndens reglemente
 2. Revidering av taxa för Eda kommuns arbete enligt alkohollagen, lagen om tobak och liknande produkter, lagen om receptfria läkemedel samt lagen om tobaksfria nikotinprodukter
 3. Revidering av valnämndens reglemente
 4. Ekonomi- och verksamhetsuppföljning 2021 - utskott
 5. Ekonomi- och verksamhetsuppföljning - myndighetsnämnden
 6. Ekonomi- och verksamhetsuppföljning 2021 - socialnämnden
 7. Budget och verksamhetsplanering 2023-2025 samt strategisk plan
 8. Utökning av investeringsram för etapperna 2 och 3 - demensboendet
 9. Allmänhetens frågestund
 10. Information från verksamheten
 11. Revisionsgranskning av likvärdig skola
 12. Kommunstyrelsens prövning av Eda Energi ABs verksamhet 2021

 13. Kommunstyrelsens prövning av Eda Bostad ABs verksamhet 2021

 14. Kommunstyrelsens prövning av Teknik i Väst ABs verksamhet 2021
 15. Kommunstyrelsens prövning av Valfjället Skicenter ABs verksamhet 2021
 16. Redovisning av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS, kvartal 1
 17. Redovisning av obesvarade motioner

 18. Redovisning av obesvarade medborgarförslag