Kommunstyrelsens handlingar

Kommunstyrelsen sammanträder onsdagen den 8 mars 2023, kl 13.00
Plats: KS-salen, kommunkontoret Charlottenberg

Inledande formalia

 • Upprop av ledamöter.
 • Val av justerare (2023-03-10, klockan 12:45)

ÄrendeInformation

 1. Presentation av ledamot
 2. Ekonomi- och verksamhetsuppföljning - utskott
 3. Ekonomi- och verksamhetsuppföljning - nämnder
 4. Begäran om kommunal borgen för att utveckla Valfjället Skicenter AB med en sk höghöjdsbana
 5. Återrapportering av kommunstyrelsens beslut
 6. Återrapportering av kommunfullmäktiges beslut
 7. Redovisning av systematiskt arbetsmiljöarbete 2022 - samhällsbyggnad
 8. Redovisning av systematiskt arbetsmiljöarbete 2022 - bildning
 9. Redovisning av systematiskt arbetsmiljöarbete 2022 - miljö och bygg
 10. Redovisning av internkontroll 2022 - samhällsbyggnad
 11. Beslut om internkontroll 2022 - staben
 12. Avveckling av skogskommitté
 13. Demensboende i Charlottenberg - Etapp 4
 14. Beslut om fastighetsöverlåtelse mellan Eda kommun och GodBygd AB avseende fastigheten Eda Skarbol 1:77
 15. Beslut om fastighetsöverlåtelse mellan Eda kommun och GodBygd AB avseende del av fastigheten Skarbol 1:2 (ladugård)
 16. Beslut om fastighetsöverlåtelse mellan Eda kommun och GodBygd AB avseende del av fastigheten Skarbol 1:2 (område för maskinhall)
 17. Information
 18. Revidering av arvodesreglementet för förtroendevalda
 19. Kommunstyrelsens uppsikt
 20. Redovisning av delegationsbeslut

Upplysningar

 • Ledamöter är kallade att delta i sammanträdet. Ersättare har rätt att närvara vid sammanträdet. Ledamot som är hindrad att delta i sammanträdet kallar själv i första hand in sin personliga ersättare. I andra hand kallas ersättare in enligt den särskilda inkallelseordningen.
 • Sammanträdet är stängt för allmänheten.