Kommunfullmäktiges handlingar

Kommunfullmäktige sammanträder onsdagen den 18 maj 2022 kl 19.00 i A-salen, Folkets Hus Charlottenberg

Kommunfullmäktiges sammanträde är ett offentligt sammanträde.

 • Sammanträdet är öppet för allmänheten och allmänheten kan  följa sammanträdet som livesänds via kommunens webbplats eller besöka A-salen, Folkets Hus Charlottenberg.
 • Ledamöter är kallade att delta i sammanträdet. Ersättare har rätt att närvara vid sammanträdet. Ledamot som är hindrad att delta i sammanträdet kontaktar medborgarkontoret som kallar in ersättare.

Dagordning

• Upprop av ledamöter.
• Val av två justerare.

Förslag till justeringstid: 2022-05-23, kl 09.00

Ärende

 1. Glaskogens naturreservat besöker kommunfullmäktige
 2. Information från Valfjället Skicenter AB
 3. Ekonomi- och verksamhetsuppföljning 2021 - utskott
 4. Ekonomi- och verksamhetsuppföljning 2021 - myndighetsnämnden
 5. Ekonomi- och verksamhetsuppföljning 2021 - socialnämnden
 6. Ekonomisk uppföljning efter mars 2022 med helårsprognos
 7. Ändrade principer för egenavgifter färdtjänst
 8. Handlingsprogram för skadeförebyggande insatser och räddningstjänst i Eda kommun 2022 – 2024
 9. Drift av kommunala badplatser
 10. Information från verksamheten
 11. Allmänhetens frågestund
 12. Svar på medborgarförslag -  - Bygg en mountainbikebana vid vattentornet i Charlottenberg
 13. Svar på motion - - Att Eda kommun inventerar och ersätter där det finns asbest i ledningsnätet samt tar regelbundna vattenprover hos konsument 
 14. Svar på medborgarförslag - Utomhusrink vid Gunnarsbyskolan i Charlottenberg
 15. Svar på revisionens granskning av inköp och avtalstrohet

 16. Redovisning av kommunal samverkan