Avgifter vård och stöd

Plånbok med kreditkort och mynt

Bestämmelserna kring avgiftssystemet finns i Socialtjänstlagen 8. kap 2-9 §§ och gäller avgift för vård, omsorg, service och socialt stöd enligt Socialtjänstlagen (SoL) och 26 § tredje stycket Hälso- och Sjukvårdslagen (HSL).

Bestämmelserna för avgiftssystemet är att avgiften för vård, omsorg, service och socialt stöd samt hälso- och sjukvård inte får uppgå till så höga kostnader att den enskilde inte har tillräckliga medel för sina personliga behov. Förklaring till uträkning hittar du här

Insatserna enligt LSS är i princip avgiftsfria. Enda undantagen läggs fast i 18-20 §§ Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade och 5-6 §§ Förordningen (1993:1090) om stöd och service till vissa funktionshindrade. I anslutning till en insats får skäliga avgifter tas ut för bostad, kost, fritidsaktiviteter samt kulturella aktiviteter.

Här hittar du mer information om avgifter inom vård och stöd