Förklaring till uträkning

För att beräkna avgiftens storlek utgår man ifrån begreppen nettoinkomst, grundbelopp, förbehållsbelopp och avgiftsutrymme. Detta innebär att kommunen behöver få in aktuella inkomstuppgifter för att kunna räkna ut ditt avgiftsutrymme. Dessa uppgifter inhämtas via blanketten ”Inkomstförfrågan”. Det är upp till den enskilde om man vill lämna inkomstuppgifter eller ej. Om detta inte görs så tar kommunen ut en avgift enligt maxtaxa, utan någon prövning av avgiftsutrymmet.

Om den enskilde väljer att lämna inkomstuppgifter så samtycker man till att kommunen automatiskt inhämtar uppgifter gällande pension och bostadstillägg från Pensionsmyndigheten och Försäkringskassan.

Vid förändring av pension och bostadstillägg sker automatiskt en informationsöverföring från Pensionsmyndigheten/Försäkringskassan. I övrigt är den enskilde själv skyldig att informera om ändrade förhållande som sker under året. En ny avgiftsberäkning görs och nytt avgiftsbeslut skickas ut om uppgifterna ändrar avgiften.

Den som inte är nöjd med beslutet om avgift eller uträkningen av förbehållsbeloppet kan överklaga beslutet. Information om hur man överklagar beslutet följer med som en bilaga tillsammans med avgiftsbeslutet eller kontakta någon av våra avgiftshandläggare.

Prisbasbelopp

Prisbasbelopp fastställs årligen av regeringen. År 2024 är prisbasbeloppet 57 300 kronor.

Högkostnadsskydd/Maxtaxa

Högkostnadsskyddet för kommunal vård & omsorg kallas maxtaxan. Det är den högsta lagstadgade månadsavgift som kommunerna får ta ut för hemtjänst och kommunal hälso-och sjukvård och den baseras på prisbasbeloppet. Avgiften för omvårdnad i ordinärt-och särskilt boende, samt kommunal hälso-och sjukvård får uppgå till högst en tolftedel av 0,5392 gånger prisbasbeloppet

Maxtaxan år 2024 är 2 575 kronor per månad.

Högkostnadsskyddet/maxtaxan regleras i 8. kap 5 § i Socialtjänstlagen.

Minimibelopp

Enligt 8. kap 7 § i Socialtjänstlagen så ska minimibeloppet täcka normalkostnader för livsmedel, kläder, skor, fritid, hygien, hårvård, dagstidningar, telefon, hemförsäkring, fönsterputs, öppen hälso- och sjukvård, tandvård, läkemedel, hushållsel, förbrukningsvaror, resor, möbler och husgeråd.

Ensamboende år 2024
57 300 x 1,4789 delat med 12 = 7 061,75 kronor per månad.

Par år 2024
57 300 x 1,2066 delat med 12 = 5 761,52 kronor per månad och person.

För yngre än 61 år höjs minimibeloppet med 10%.

Höjt eller sänkt minimibelopp – individuell del

Fördyrade levnadskostnader, t.ex. vid fördyrad kost, höjs minimibeloppet.
Minimibeloppet sänks om t.ex. hushållselen ingår i hyran ex. på särskilt boende och seniorlägenhet.

Fördyrad kost

Vid särskilt boende
Kompensering för fördyrad kost genom att minibeloppet höjs med 732 kronor per månad.
Uträkning:
Mellanskillnaden mellan 3 802 kronor (råvaror + tillagningskostnad) och konsumentverkets schablon för bara råvaror och lagad mat hemma 3 070 kronor.

Förbehållsbelopp

Den enskilde ska ha tillräckliga medel för att klara utgifterna för bostad och personliga behov. Förbehållsbeloppet omfattar minibelopp, individuell del och faktiskt bostadskostnad.

Avgiftsutrymme

Avgiftsutrymme är det som blir kvar efter att förbehållsbeloppet och bostadskostnaden är avdragen från nettoinkomsten (och bostadstillägg).

Vid eventuella frågor, kontakta någon av våra avgiftshandläggare.