Ansökan om tilläggsbelopp

Här kan du som företräder en annan huvudman och utbildningsverksamhet ansöka om tilläggsbelopp för barn/elever som har omfattande behov av särskilt stöd. Alla förskolor och skolor har enligt skollagen en skyldighet att ge stöd åt barn och elever i behov av särskilt stöd. Resurser för detta är inkluderat i det så kallade grundbeloppet. Tilläggsbeloppet är endast avsett för att ge särskild ersättning för enskilda elever som har omfattande behov av särskilt stöd utöver de stödåtgärder som är kopplade till den ordinarie undervisningen.

Ansökan

Ansökan om tilläggsbelopp görs skriftligt på en särskild blankett för respektive verksamhet sen-ast 30 april eller 30 november för nästkommande läsår/termin. Tilläggsbelopp kan endast sökas för barn/elever som är folkbokförda i Eda kommun. Tilläggsbelopp kan sökas löpande under läsåret men beviljas inte retroaktivt. Beslut om tilläggsbelopp gäller för sökt period, som längst läsåret ut. Uppföljning/utvärdering måste ha kommit in för att en eventuell fortsatt ansökan för kommande läsår ska behandlas.

Handläggning av ansökningar

Bildningsförvaltningen gör en individuell bedömning av vad som framkommer i underlaget i varje enskild ansökan om tilläggsbelopp och fattar sedan beslut om ersättning som kommer att utbetalas till huvudmannen. Överklagan av beslut sker skriftligen till Bildningsförvaltningen inom tre veckor från den dag beslutet delgivits.

Utbetalning av ersättning

Till de huvudmän som beviljats ersättning sker utbetalning av tilläggsbelopp månadsvis i sam-band med utbetalning av grundersättningen. Tilläggsbelopp som betalats ut felaktigt kommer att återkrävas.

Sker förändringar av barnets/elevens behov eller om barnet/eleven byter förskola eller skola un-der året ska detta omgående meddelas till bildningsförvaltningen. Beslutet kan omprövas vid ändrade förhållanden eller om nya omständigheter framkommer.