Frånvaroanmälan

Frånvaroanmälan

Anmäl alltid din frånvaro
Vid frånvaro ska du alltid, oavsett orsak, anmäla detta via Teams eller mail till ansvarig lärare.

Frånvaro på grund av sjukdom

Om du blir sjuk under studietiden ska du meddela Försäkringskassan redan första sjukdagen. Meddela även din lärare om din frånvaro, håll kontakten så du inte riskerar studieavbrott. Efter 7 dagars frånvaro p.g.a. sjukdom ska du lämna ett läkarintyg till Försäkringskassan och elevadministrationen.

Frånvaro på grund av vård av barn

Anmälan om frånvaro på grund av vård av barn eller annan nära anhörig, samt försäkran, ska göras till CSN och berörd lärare. Håll kontakten så att du inte riskerar studieavbrott.

Ej meddelad frånvaro

Om du är frånvarande från skolan under en sammanhängande period av två veckor utan att meddela frånvaroorsak kommer skolan att kontakta dig. Du ska då omgående kontakta elevadministrationen och lärare annars riskerar du att strykas från kursen vilket påverkar din rätt till studiemedel.

Frånvaro mer än tre veckor

Om du som elev har påbörjat en kurs och därefter uteblivit från den under mer än tre veckor i följd, utan att meddelat förhinder pga. sjukfrånvaro, vård av barn eller beviljad studieledighet anses du enligt lagen ha avbrutit kursen. Det innebär att du blir utskriven från kursen/kurserna, vilket kan få allvarliga konsekvenser både för dina studier och för din studieekonomi.

Skolan har skyldighet att rapportera till CSN om du stryks från eller avbryter dina studier. Det kan innebära att CSN stoppar sina utbetalningar av studiestöd och du kan även bli återbetalningsskyldig för redan utbetalda studiemedel. Vill du fortsätta studera måste du kontakta studie-och yrkesvägledaren och söka kursen på nytt.