Vattentjänstplan

Vatten.jpg

Den 1 januari 2023 ändrades lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster (LAV). I § 6a LAV anges krav på att alla kommuner ska ha en vattentjänstplan som visar:

  • Hur kommunen långsiktigt planerar för att tillgodose behovet av allmänna vattentjänster.
  • Vilka åtgärder som ska vidtas för att den allmänna VA-anläggningen ska fungera vid skyfall.

Kommunen ska samråda med berörda fastighetsägare och myndigheter samt ställa ut förslaget till granskning innan den antars och ta hänsyn till de synpunkter som framkommer vid samrådet och granskningen. 

Samråd ägde rum rum enligt 6 c §, Lag om allmänna vattentjänster (2022:1249) för Eda kommuns Vattentjänstplan mellan den 10e januari t.o.m. den 14e februari 2024.Graskningshandlingar med tillhörande samrådsredogörelse finns tillgägliga för granskning från 12 juni t.o.m 5 augusti.

Berörda bereds härmed tillfälle att framföra synpunkter eller erinringar på förslaget.Kommunfullmäktige beslutar om antagande av vattentjänstplanen och planen ska prövas vart fjärde år.

Planperioden för vattentjänstplanen är tolv år från beslutsdatumSynpunkter skickas skriftligen till:
Eda kommun, Plansektionen
Box 66, 673 22 Charlottenberg
Eller via mail till kommun@eda.se,märkt med vattentjänstplan.

Synpunkterna ska vara kommunen tillhanda senast 5 augusti 2024, den som inte senast under granskningstiden har lämnat någon skriftlig synpunkt på förslaget kan förlora rätten att överklaga beslut att anta planen.