Vattenskyddsområden

Vatten är en av våra viktigaste naturresurser och en tillgång som vi är skyldiga att värna om för kommande generationers dricksvattenförsörjning. Att långsiktigt skydda våra vattentillgångar är därmed av stor vikt.

Därför inrättas vattenskyddsområden med tillhörande skyddsföreskrifter som bl a ställer särskilda krav på hantering av petroleumprodukter och andra kemikalier, spridning av bekämpningsmedel och rening av avloppsvatten.

Boende eller verksam inom vattenskyddsområde

Om du bor inom eller bedriver en verksamhet inom ett vattenskyddsområde är det av stor vikt att du känner till vilka restriktioner som finns. Det krävs många gånger tillstånd för att bedriva en verksamhet eller för att hantera vissa ämnen. Ta därför kontakt med kommunen eller Länsstyrelsen i god tid innan en verksamhet påbörjas eller en åtgärd vidtas. Grundvattnet kan påverkas av till exempel att du tvättar bilen, arbetar i trädgården och hur du värmer upp huset.

Vid olyckor eller andra mer akuta händelser inom ett vattenskyddsområde ska räddningstjänsten kontaktas genom att ringa 112.