Servicedeklaration Renhållning

Illustrerar Återvinning

Kommunens ansvar

Den kommunala renhållningen omfattar bl.a. avfall från hushåll, slam från enskilda avloppsanläggningar och latrin från torrtoaletter. Kommunen är för dessa avfallsslag ansvarig för insamling, transport och behandling. På Lundens återvinningscentral kan både privatpersoner och verksamheter lämna avfall. I Eda kommun är samhällsbyggnad ansvarig för renhållningen och driften har uppdragits åt Teknik i Väst.

Vad kan du förvänta dig av oss?

 • Hämtning av mat*- och restavfall vid din fastighet eller på anvisad plats.
 • Hämtning av avloppsslam från enskilda avloppsanläggningar samt latrin.
 • Återvinningscentral
 • Ett gott och rättvist bemötande när vi hanterar ditt ärende. Svar på frågor inom 1-3 dagar.
 • Ett gott bemötande vid ditt besök på Lundens återvinningscentral.

Vad förväntar vi oss av dig?

 • Att du sorterar ditt avfall. Sorteringsguide finns bl.a. på webbplatsen sopor.nu.
 • Att du lämnar farligt avfall på Lundens återvinningscentral.
 • Att du som privatperson använder dig av de återvinningsstationer som finns inom kommunen, för förpackningar, tidningar, batterier samt flytande matfett.
 • Att du inte själv transporterar eller behandlar mat- och restavfall om du inte sökt och fått dispens för detta.
 • Att ditt sopkärl vid tömningsdagen, står korrekt placerat längst angiven körväg samt att kärlet går att tillsluta (inte är överfullt).
 • Att du som fastighetsägare ser till att din slambrunn är tillgänglig och väl synlig för slambilen.
 • Att du i övrigt tagit del av och följer kommunens lokala renhållningsföreskrifter, som finns att läsa på kommunens webbplats.
 • Att du ger oss de uppgifter vi behöver för att kunna behandla ditt ärende.

TALA OM VAD DU TYCKER!

Om vi inte lever upp till vad vi lovar, vill vi gärna att du meddelar oss detta. Dina synpunkter ger oss värdefull information och möjlighet att förbättra våra verksamheter. Använd i detta fall gärna Eda kommuns e-tjänst för synpunkter eller kontakta kundservice på Teknik i Väst, tfn. 0570-822 00, e-post: kundservice.teknik@arvika.se

KVALITET I EDA KOMMUN

Vår strategiska plan innehåller områden som kommunen ska arbeta med för att förbättra kvaliteten på den kommunala servicen. Alla verksamheter ska arbeta med dessa områden. Syftet är att skapa en gemensam grund för arbetet med kvalitet i Eda kommun.

Kommunfullmäktige har i kommunens strategiska plan, beslutat att verksamheterna ska utgå från medborgarfokus och kännetecknas av kvalitet, smidighet, tillgänglighet och småskalighet.

*Matavfallsinsamling är under successivt införande och kommer på sikt att vara tillgängligt inom hela kommunen.