Servicedeklaration Miljö

Illustrerar miljö

Kommunens ansvar

Myndighetsnämnden ansvarar för myndighetsutövning inom livsmedelslagstiftningen och miljöbalken. Syftet med Miljö- och byggavdelningens arbete är att se till att kommunens medborgare och besökare har tillgång till säkra livsmedel, en god omgivande miljö och levnadsförhållanden som inte påverkar deras fysiska och psykiska hälsa negativt. Arbetet sker genom kontroller av bland annat restauranger, förskolor, lantbruk, tillfälliga evenemang, anläggningar med potentiell miljöpåverkan och mycket annat. Genom tillsynsarbetet säkerställs det att verksamheterna uppfyller de krav som lagen ställer på dem.

Arbetet ska präglas av hög kvalitet, objektivitet och rättvisa samt bedrivas på ett sådant sätt att du som kommer i kontakt med oss förstår syftet med arbetet, med våra råd och med de beslut vi fattar. Mer information finns på www.eda.se/miljo

Vad kan du förvänta dig av oss? 

 • Att vi ger dig klar och tydlig information om den lagstiftning som gäller och om hur vi handlägger ditt ärende.
 • Att vi omgående hanterar brådskande ärenden, som matförgiftningar och olyckor med risk för miljöskada.
 • Att vi bemöter dig med respekt och engagemang.

Handläggningstider privatpersoner: 

 • Du får beslut inom 6 veckor när du ansöker om att inrätta eller ändra en enskild avloppsanordning.
 • Du får beslut inom 4 veckor när du anmäler installation av värmepump.

Handläggningstider företag:

 • Du får beslut inom 2 veckor när du ansöker om att hantera livsmedel.
 • Du får beslut inom 6 veckor när du anmäler en miljöfarlig verksamhet.
 • Du får beslut inom 6 veckor när du anmäler en hälso-skyddsverksamhet.
 • Återkoppling på utförd tillsyn inom 14 dagar om inte annat överenskommits.

Vad fönväntar vi oss av dig?

 • Att din ansökan eller anmälan är komplett ifylld och att du skickat med de handlingar som behövs, samt att ritningar och andra handlingar är fackmässigt utförda.
 • Att de rapporter, ritningar och övriga handlingar som du skickar in är upprättade av rätt person, till exempel den som är kompetent och behörig att upprätta sådan handling.
 • En ömsesidig respekt och samarbete.

Kompletta handlingar
Observera att de angivna tiderna förutsätter att ärendena är kompletta. Det innebär att du ska ha lämnat in alla handlingar och underlag som krävs för handläggningen. Oftast framgår det i samband med ansökan/anmälan vad som krävs. Är du osäker?
Kontakta Miljö- och byggavdelningen och fråga! Om ditt ärende inte är komplett så kommer du att få en kompletteringsbegäran där det framgår vad som behöver kompletteras.

Tala om vad du tycker!

Om vi inte lever upp till vad vi lovar vill vi gärna att du meddelar oss detta. Dina synpunkter ger oss värdefull information och möjlighet att förbättra våra verksamheter. Använd i detta fall vårt formulär för synpunkter som du kan hitta på www.eda.se/synpunkter samt i Medborgarkontoret och hos den person eller verksamhet du haft kontakt med. Medborgarkontoret når du på 0571-281 00.

Kvalitet i Eda kommun

Vår strategiska plan innehåller områden som kommunen ska arbeta med för att förbättra kvaliteten på den kommunala servicen. Alla nämnder och verksamheter ska arbeta med dessa områden. Syftet är är att skapa en gemensam grund för arbetet med kvalitet i Eda kommun.

Kommunfullmäktige har fastställt fyra kännetecken/värdegrund i kommunens strategiska plan. Vårt förhållningssätt i verksamheten utgår från medborgarfokus och kännetecknas av kvalitet, smidighet, tillgänglighet och småskalighet.