Klimat, miljö och hållbarhet

Utsikt från Valfjällstoppen

Klimat miljö och hållbarhet

Världen står inför stora utmaningar för att minska de utsläpp som förstärker växthuseffekten och påverkar klimatet. Detta innebär att även Eda Kommun står inför en utmaning när det gäller att motverka klimatförändringarna och skapa ett långsiktigt hållbart samhälle. Vi kan som kommun minska vår miljöpåverkan genom att se över hur vi planerar vår infrastruktur och ny bebyggelse, använda oss av förnybar energi, minska transporterna, stimulera kunskapsuppbyggnad och ställa krav på varor och tjänster som vi köper.

Hållbar utveckling

Hållbar utveckling definieras ofta som en utveckling som ska tillfredsställa dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov. Hållbar utveckling utgår från en helhetssyn på människan och samhällenas behov. Den grundläggande principen är att de sociala, ekonomiska och miljömässiga dimensionerna är integrerade - de är både varandras förutsättningar och stöd. För en långsiktig social och ekonomiskt hållbar utveckling måste vi ta hänsyn till vad som är ekologiskt hållbart. Annars riskerar även den sociala välfärden och den ekonomiska tillväxten att drabbas på lång sikt. Att satsa på miljöområdet är alltså att satsa på framtiden.

Vad gör kommunen

Kommunen har ett behov av anpassning till pågående och kommande klimatförändringar och behöver därför ha relevant kunskap om hur klimatförändringar kommer att påverka kommunen och anpassa planer och nybyggnationer utifrån de kunskaperna. Arbetet för att uppnå detta är omfattande och kommunen arbetar just nu bl. a. med att ta fram en Hållbarhetsstrategi som du kan läsa mer om här.

Klimatanpassningsplan

Vi behöver därför arbeta fram en klimatanpassningsplan för Eda Kommun de närmaste åren. Planen bör inom kommunens verksamhetsområden syfta till att mildra negativa effekter och/eller kostnader för kommunens verksamheter, men också identifiera nya möjligheter till följd av klimatförändringarna.

Kemikalieplan

Vi behöver också verka för att skapa ett samhälle som är fritt från utsläpp och farliga gifter med hänsyn till både människor, djur och natur. Som ett led i den strävan håller en kemikalieplan på att tas fram i kommunen där vi bl a ska arbeta med att minska människors exponering av miljögifter och farliga kemikalier i alla kommunala verksamheter. Barn är särskilt känsliga och därför bör vi prioritera arbetet med en giftfri förskola.

Klimatkompenseringsplan

Kommunen kommer även att lägga ett förslag till en klimatkompenseringsplan för kommunens tjänsteresor under 2020. Klimatkompensationen innebär att de koldioxidutsläpp som tjänsteresorna från kommunens förvaltningar och bolag orsakar, ska kompenseras och resultera i minskade utsläpp av fossila växthusgaser.

Friluftsliv för alla

Kommunen arbetar även aktivt för ökad vistelse i naturen och att fler ägnar sig åt friluftsliv. Människors välbefinnande och hälsa ökar av att vistas i naturen. Därför är det viktigt att alla människor ges samma möjlighet att vistas i naturen och har tillgång till friluftsliv.
Kommunen driver av bl a den anledningen två pågående projekt som syftar till just detta.

  • Ett projekt där vi kommer att ansluta Tallmons naturreservat med en hängbro över vrångsälven samt en vandringsled upp till Haraldstjärn där ett vindskydd med grillplats anordnas, tanken är vidare att på sikt ställa iordning en mindre övernattningsstuga med tillgång till båt och brygga för uthyrning.
  • Ett LEADER projekt pågår också ”Fiskeresurs i Eda” där ett av målen är att öka fisket i kommunen genom att tillgängliggöra fisket bl a med ett gemensamt fiskekort för de ingående fiskevårdsområdesföreningarna.

Miljöhänsyn i kommunens upphandling

Kommunen ska ha en upphandling som ställer krav på hållbarhet och om möjligt lokalproducerat.