Norra ämterud 1.203m.fl

Norraämterud.jpg

PLANENS SYFTE

Syftet med planen är att utveckla tre fastigheter, Norra Ämterud 1:203, 1:159 och 1:161, med restaurang, handel och laddstationer.

Planområdet ligger i Eda Glasbruk strax söder om Eurocash och omfattar fastigheterna Norra Ämterud 1:203, 1:159 och 1:161. Inom fastigheten Norra Ämterud 1:203 återfinns idag en byggnad med anslutande skärmtak och hårdgjorda ytor där det tidigare bland annat varit bensinmack, bilserviceanläggning och kiosk. Fastigheterna Norra Ämterud 1:159 och 1:161 var tidigare bebyggda med bostäder, men är sedan en tid tillbaka rivna och därmed obebyggda. Marken inom planområdet avses hårdgöras och bebyggas.

Planen handläggs med ett standardförfarande då planen bedöms vara förenlig med översiktsplanen och preliminärt inte antas medföra en betydande miljöpåverkan.

Samråd

Planen med tillhörande handlingar var föremål för samråd under perioden 15-04-2024 till 10-05-2024. En samrådsredogörelse sammanställs.