Noresunds herrgård och närområde

Bild på herrgårdsområdet med trädallé, herrgårdsbyggnad och annex

PLANENS SYFTE

Detaljplanen syftar till att möjliggöra utveckling av fastigheterna Skarbol 1:77 och del av Skarbol 1:2 vid Noresunds golfbana med boende, mer lämplig och uppstyrd parkeringsyta, maskinhall för golfbaneutrustning samt rekreationsmöjligheter och tillgänglighetsanpassning. Planen syftar även till att skapa möjlighet till båtbrygga.

Planen är inte helt förenlig med kommunens översiktsplan samt kan ha ett betydande intresse för allmänheten och handläggs därför med utökat förfarande.

Status - SAMRÅD

Planförslaget med tillhörande handlingar är nu föremål för samråd från 15 november till och med 13 december 2021. Planhandlingarna finns tillgängliga längre ned på denna sida samt hos kommunens medborgarkontor (se besöksadress längst ned på denna sida).

Berörda sakägare, fastighetsägare, ev. arrendatorer, bostadsrättsinnehavare, hyresgäster, boende och andra som har intresse av planförslaget bereds härmed tillfälle att framföra synpunkter eller erinringar på planförslaget.

Synpunkter skickas skriftligen till:
Eda kommun, Plansektionen
Box 66, 673 22 Charlottenberg

Synpunkter kan också skickas via mail till kommun@eda.se.

Synpunkterna ska vara kommunen tillhanda senast 2021-12-13.