Sjöar och vattendrag

En båt ute på sjön

Kommunens största vatten är sjöarna Ränken , Hugn och Bysjön skrivna här i storleksordning. I kommunen så finns över 500 vatten i form av sjöar och tjärn. Dessa förbinds med rinnande vatten i form av bäckar , älvar och åar.

Skyddsvärda vatten

I våra älvar och bäckar finns olika arter som alla är skyddsvärda på sitt vis. I några av våra vatten som Billälven och Torgilsrudsälven finns den rödlistade Flodpärlmusslan som har en komplicerad livscykel. Båda dessa vatten är skyddade mot fri användning.

I många av våra rinnande vatten finner man flodkräftor och Öring, dessa arter förvaltas av fiskevårdsföreningar eller markägare.Tyvärr så finns finns även den invasiva kräftarten signalkräfta ( som bär på kräftpest )i kommunen. 

Dessa vatten har vissa restriktioner som ska följas för att undvika att sprida kräftpest i flera vatten.

Vattenkvalitet

I västra värmland där Eda kommun är belägen är våra vatten oftast lite sura i vattenkvaliteten vilket innebär att våra vattenlevande djur kan få problem med att bland annat reproducera sig. 

Utvalda vatten kalkas varje år för att klara de pH-värden som är satta för att avhjälpa denna problematik. Eda kommun ansvarade tidigare för kalkningen själva men ingår sedan år 2019 i Värmlands läns kalkningsförbund.

Värmlands läns kalkningsförbund

Förbundet är ett kommunalt förbund och har en direktion som består av en ledamot från varje kommun som kommunfullmäktige väljer. 

Verksamheten bedrivs i ett nära samarbete med Länsstyrelsen Värmland. Regeringen anslår medel till Havs och Vattenvattenmyndigheten som sedan beslutar om pengarnas fördelning till Länsstyrelsernas ramar för verksamheter som är knutna till att uppnå de 16 miljömål som riksdagen har beslutat om. Bland dessa finns kalkningen som en del i att uppnå Levande sjöar och vattendrag. Det huvudsakliga uppdraget är att tillsammans med Länsstyrelsen planera och kontrollera kalkningsinsatserna.

Kalkningen sker idag med 3 huvudsakliga metoder. Helikopter, båt och doserare. Till denna verksamhet hör också uppföljningsverksamheten som kommunerna ansvarar för.

Negativa utsläpp

Vissa av våra vatten som älvarna Kölaälven och Vrångsälven samt sjöarna Hugn och Bysjön påverkas negativt av olika utsläpp. Dessa vatten med flera övervakas med hjälp av vattenprovtagningar varje år. Kommunen får del av dessa och måste då anpassa vissa verksamheter så utsläpp minskas.

Byälvens och Borgviksälvens vattenvårdsförbund

Kommunen ingår i vattenvårdsförbundet. Det består av de största utsläpparna i ett större avrinningsområde. Utsläpparna får genom förbundet direktiv om åtgärder för att uppfylla de utsläppskrav som finns. Allt inkommande vatten i  Eda kommun kommer från vår granne i Väst och samarbeten angående utsläpp görs även mellan Sverige och Norges gränskommuner.

Enskilda utsläpp

I Eda kommun finns ca 2500 enskilda avlopp samt drygt 100 lantbruk. Av dessa är ett visst antal som är belägna i närhet av vattendrag eller med diken som mynnar ut i vattendrag. De anläggningar som anses påverka ett vatten negativt med enskilda utsläpp får högre ställda krav på sig med rening och liknande. Allt för att våra vatten ska kunna uppfölja kraven i vattendirektivet.