Socialnämnden

Socialnämnden är inrättat för att bereda och besluta i frågor kopplade till verksamhetsområde vård och stöd.

Socialnämnden ansvarar för förvaltning och utveckling av:

 • försörjningsstöd
 • sociala förebyggande insatser
 • vård och behandlingsinsatser för barn och unga samt vuxna
 • särskilda boenden (äldreboende och demensboende)
 • hemtjänst
 • rehabilitering
 • den kommunala hälso- och sjukvården i enlighet med Hälso- och sjukvårdslagen (HSL)
 • biståndsbedömning enligt socialtjänstlagen samt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade om stöd och service till vissa funktionshindrade
 • socialpsykiatri
 • stöd och omsorg
 • korttidsboende (SoL)
 • stöd och service till funktionshindrade i enlighet med lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade, LSS

Sammanträden

Nämnden sammanträder varje månad. Sammanträdet är inte offentligt. Dagordning för sammanträdet publiceras på kommunens webbplats ca en vecka innan sammanträdet äger rum.