Servicenämnd

Servicenämnden är inrättat för att bereda och besluta i frågor kopplade till verksamhetsområde samhällsbyggnad.

Servicenämnden ansvarar för förvaltning och utveckling av:

 • exploateringsverksamheten
 • planverksamheten
 • skadeavhjälpande insatser (räddningstjänst)
 • anläggning, drift och underhåll av kommunens gator, vägar, parker och andra allmänna platser
 • vatten och avlopp
 • renhållning och avfallshantering
 • trafikförsörjningen
 • bidrag till enskild väghållning
 • köp och försäljning av fast egendom
 • fastighetsjuridiska ärenden
 • förvaltning, drift och underhåll av kommunens fastigheter och anläggningar samt lös egendom
 • kostverksamheten
 • lokalvård
 • fordon/översyn och bilvård
 • kommunens åtaganden inom arbetsmarknadsåtgärder
 • flyktingmottagande
 • förvaltning av kommunens skogar och mark
 • energiplanering
 • stöd till föreningslivet samt tillhandahålla lokaler för sport- och fritidsverksamhet
 • kulturverksamheten
 • biblioteksverksamheten
 • fritidsgårdar

SAMMANTRÄDEN

Nämnden sammanträder varje månad. Sammanträdet är inte offentligt. Dagordning för sammanträdet publiceras på kommunens webbplats cirka en vecka innan sammanträdet äger rum.