Bilen

Bil i biltvätt

Till bilen används många olika kemikalier, även vid biltvätt. I miljöbalkens (1998:808) allmänna hänsynsregler finns produktvalsprincipen, som innebär att man ska undvika att använda miljöfarliga eller hälsofarliga ämnen om de kan ersättas med mindre farliga ämnen.

Tvätta bilen miljövänligt

När du tvättar bilen gör det i en automatisk biltvätt eller i en ”gör det själv” tvätthall. Detta för att det spillvatten som kommer från bilen när du tvättar, inte ska rinna ut orenat i våra sjöar och vattendrag. Tvättar du i en biltvätt eller tvätthall renas tvättvattnet, bland annat via en oljeavskiljare, innan det går ut i dagvattensystemet.

Att använda miljövänligare kemikalier för bilen är ett sätt för dig att hjälpa till att uppnå Sveriges miljömål Giftfri miljö, som av riksdagen definieras:

”Förekomsten av ämnen i miljön som har skapats i eller utvunnits av samhället ska inte hota människors hälsa eller den biologiska mångfalden. Halterna av naturfrämmande ämnen är nära noll och deras påverkan på människors hälsa och ekosystemen är försumbar. Halterna av naturligt förekommande ämnen är nära bakgrundsnivåerna.”

Det är alltid bra att titta efter miljömärkta produkter, exempelvis Svanen, EU-blomman eller Naturskyddsföreningens Bra miljöval. På det viset bidrar du till att minska belastningen av kemikalier på miljön, samtidigt som du hjälper till att skydda människors hälsa.

Eda kommuns miljömålsarbete för miljömålen

Eda kommun arbetar aktivt med miljööverenskommelser. Miljööverenskommelserna syftar till att stärka arbetet med att uppnå Sveriges miljömål samt bidra till att de globala hållbarhetsmålen nås. Eda kommun bidrar i och med arbetet med miljööverenskommelserna till miljömålen

  • giftfri miljö
  • ingen övergödning
  • levande sjöar och vattendrag
  • ett rikt växt- och djurliv
  • god bebyggd miljö
  • begränsad klimatpåverkan