Eda kommuns skogsstrategi

Vattenfall

Syftet med projektet är att de mål som är framtagna i kommunens ”Naturvårdsstrategi 2010” ska omsättas i praktiken. Målet är att kommunen ska utgöra ett gott föredöme för att upprätthålla skogsekosystemets funktion samt bevara den biologiska mångfalden och värna om skogens sociala och kulturhistoriska värden på kommunens ca 1000 ha skogsmark.

Tanken med en strategi för skogsbruket är att kommunen för det egna markinnehavet skall lägga en mycket hög ambitionsnivå för naturvärden i skogen och naturvårdshänsyn vid genomförande av skogsbruksåtgärder.

Samtliga nyckelbiotoper och utpekade ”Vitryggstrakter” ska ges ett långsiktigt skydd. 

En beslutad ”Vedhuggningspolicy” för kommunens markinnehav ska upprättas och tillämpas praktiskt, samt direktiv/riktlinjer för hur skogsbruk ska bedrivas på blöta och fuktiga marker och i anslutning till sjöar och vattendrag. 

2011 beviljade länsstyrelsen i Värmland bidrag för detta LONA projekt. 

Projektet avslutades i juni 2017. 

Logga Lona

LONA (Lokala naturvårdsprojekt) är projekt som medfinansieras med statliga medel för kommunal och lokal naturvård.