Biologisk mångfald vid Noresunds Golfbana

Flygbild över Noresund

Noresund med golfbanan och sjöarna Hugn och Ränken.I området mellan sjöarna Hugn och Ränken ligger Noresunds Golfklubb vackert belägen. Terrängen är kraftigt kuperad och golfbanans omgivning utgörs av både odlingslandskap, skogsmark, våtmarker och stränder. Variationen i landskapet ger utrymme för många små biotoper med höga naturvärden och en hel del registrerade fornlämningar. 

Projektets syfte är att skapa utflyktsmål i ett område med flera olika naturtyper och naturvärden. 

Här nedan listas några av de åtgärder som kommer att utföras under projekttiden. 

  • Vindskydd med grillplats samt rastplatser med bänk/bord kommer att anläggas och information om de olika naturvärdena kommer sättas upp längs med naturstigarna.
  • 2,5 km naturstig kommer tillgänglighetsanpassas, vilket ger nya grupper en möjlighet att komma ut i natur som annars kan vara svårtillgänglig.
  • Två våtmarker samt en bäckfåra som binder dessa samman kommer att anläggas. Dessa kommer sedan att fungera som viltvatten, näringsfälla samt livsmiljö för amfibier.

2012 beviljade länsstyrelsen i Värmland bidrag för detta LONA projekt. Projektet avsloutades i november 2017. 

Logga Lona

LONA (Lokala naturvårdsprojekt) är projekt som medfinansieras med statliga medel för kommunal och lokal naturvård.