Allmänna handlingar, diarie och arkiv

Det kommunala arkivet

Allmänna handlingar, diarium och arkiv

Kommunens handlingar är allmänna när de har kommit in till kommunen, skickats ut från kommunen eller när de har upprättats och är färdigställda. Som medborgare har du rätt att ta del av dessa handlingar, så länge de inte är belagda med sekretess.

För att underlätta eftersökning och utlämning av allmänna handlingar registreras de i kommunens diarium. Allmänheten får ta del av handlingar ur diariet på plats i kommunhuset, eller begära kopior.

När allmänna handlingar inte längre behövs för den fortlöpande verksamheten överlämnas de till kommunarkivet. Offentlighetsprincipen har inga tidsbegränsningar, varför även äldre handlingar ska hållas lätt tillgängliga. Allmänheten får studera arkivmaterialet på plats i kommunarkivet eller begära kopior.

All utlämning av allmänna handlingar sker enligt tryckfrihetsförordningens och offentlighets-och sekretesslagens bestämmelser.

Diarium

Ordet diarium betyder dagbok. Diarieföring innebär att Eda kommun för dagbok över vilka handlingar som kommunen tar emot, upprättar och skickar ut. Det är bland annat brev, e-post, ansökningar, utredningar, yttranden och beslut. Registreringen underlättar eftersökning och utlämning av allmänna handlingar som inte är belagda med sekretess.

Sekretessbelagda handlingar måste registreras för att de ska hållas ordnade. I regel registreras också övriga allmänna handlingar, som ett sätt att hålla ordning.

För närvarande publiceras inte kommunens diarium på hemsidan. Om du vill ta del av handlingar från diariet kan du vända dig till Medborgarkontoret.

Kommunarkivet

I kommunarkivet i Charlottenberg förvaras arkiv från alla nämnder, styrelser, kommunala bolag och stiftelser från 1971 och framåt. Arkiven tillhörande före detta Järnskogs kommun, Köla kommun och gamla Eda kommun, som efter sammanslagningen 1971 ingår i nuvarande Eda kommun, innehåller handlingar från 1863 och deponeras hos Arkivenheten i Karlstad.