Bildningsnämndens dagordning

Bildningsnämnden sammanträder onsdag 15 mars 2023, kl 13.00.
Plats: KS-salen

INLEDANDE FORMALIA

• Upprop av ledamöter.
• Val av justerare. (2023-03-21 kl. 13:00)

ÄRENDE

 1. Information
 2. Presentation av ledamöter i bildningsnämnden
 3. Ekonomi- och verksamhetsuppföljning samt diskussion om god ekonomisk hushållning
 4. Budget- och verksamhetsplan, diskussion
 5. Beslut om internbudget 2023
 6. Patientsäkerhetsberättelse elevhälsa
 7. Uppföljning Hälsoplan
 8. Rekryteringssatsning 2023
 9. Redovisning av delegationsbeslut
 10. Redovisning av oroväckande frånvaro
 11. Redovisning av kränkningsärenden
 12. Redovisning av tillbud och arbetsskador för barn och elever
 13. Redovisning av avvikelserapporteringar
 14. Skolavslutning, diskussion

UPPLYSNINGAR

 • Ledamöter är kallade att delta i sammanträdet. Ersättare har rätt att närvara vid sammanträdet
 • Ledamot som är hindrad att delta i sammanträdet kallar själv i första hand in sin personliga ersättare. I andra hand kallas ersättare in enligt den särskilda inkallelseordningen.
 • Sammanträdet är stängt för allmänheten.