Allmänna utskottets dagordning

Allmänna utskottet sammanträder måndag 3 april 2023 klockan 13:00
Plats: KS-salen

Upprop av ledamöter
Val av justerare (2023-04-12 kl. 09:00)

Dagordning

 1. Kommunstyrelsens uppsiktsplikt över Västra Värmlands och Norra Dalslands samordningsförbund
 2. Årlig uppföljning LEH (åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap)
 3. Deltagande i Region Värmlands samordnartjänst för publika laddpunkter till laddbara fordon
 4. Ekonomi och verksamhetsuppföljning
 5. Ekonomisk uppföljning efter mars 2023 med helårsprognos
 6. Motion gällande användning av egen dator
 7. Näringslivssamordnare besöker allmänna utskottet
 8. Internkontrollplan - IT-samverkan med annan kommun
 9. Internkontrollplan - Planeringsstrategi
 10. Medborgarförslag - Uppförande av odlingslotter på kommunal mark
 11. Medborgarförslag - Låda med sand vid utegymmet i Tallmon
 12. Medborgarförslag - Bygg ut Gärdeshallen i Åmotfors
 13. Motion - Att Eda kommun köper in fällor och hjälper till att minska granbarkborren
 14. Omföring av investeringsmedel
 15. Information

UPPLYSNINGAR

 • Ledamöter är kallade att delta i sammanträdet. Ersättare har rätt att närvara vid sammanträdet.
 • Ledamot som är hindrad att delta i sammanträdet kallar själv i första hand in sin personliga ersättare. I andra hand kallas ersättare in enligt den särskilda inkallelseordningen.
 • Sammanträdet är stängt för allmänheten.