PROBLEMATISK skolfrånvaro

Att trivas, må bra och vara närvarande är viktigt för att elever ska kunna lära och prestera efter förmåga i skolan. Vi arbetar för att skolan ska vara en bra arbetsplats för alla elever.
Samarbete mellan hem och skola är viktigt.

Genom utvecklingssamtal och föräldramöten kan vi samtala och utbyta information om
elevernas lärande och utveckling. Elevernas närvaro är en förutsättning för att nå de olika målen i skolan. Närvaron tas bland annat upp i samband med utvecklingssamtalen.

Alla barn i Sverige som går i förskoleklass till årskurs 9 har skolplikt och en lagstadgad rättighet till utbildning. Genom skolplikten har skolan rätt att registrera elevernas närvaro och frånvaro i skolan.

Det är därför viktigt att du som vårdnadshavare alltid kontaktar skolan och anmäler frånvaron, enligt de rutiner som skolan meddelat.

Hantering av frånvaro i skolan

All frånvaro från skolan ses som missad undervisningstid och är viktig att uppmärksamma. Om du som vårdnadshavare inte meddelar att ditt barn är hemma från skolan så räknas det som ogiltig frånvaro. 

Vid ogiltig frånvaro får du som vårdnadshavare ett automatiskt meddelande i appen Edlevo. Om den ogiltiga frånvaron upprepas vid fem tillfällen och/eller når 15 % görs en kartläggning av elevens skolsituation.

Samma rutiner gäller vid giltig frånvaro. Kartläggning 1 görs av arbetslaget med mentor som ansvarig, kartläggning 2 görs av rektor utsedd personal. Det som framkommer i kartläggningen återkopplas till både elev och vårdnadshavare.

Under Relaterad information i menyn till höger, kan du komma vidare till bildnings styrande dokument. Där hittar du bland annat riktlinjen för problematisk skolfrånvaro, för skolplikt och skolpliktsbevakning.