Vilket stöd kan man få?

Du som behöver särskild hjälp och stöd på grund av ett funktionshinder erbjuds olika former av stöd från samhället.

Det finns två lagar som reglerar stödet:

Socialtjänstlagen, SoL

Enligt Socialtjänstlagen kan du få stöd som till exempel boendestöd, trygghetslarm, särskilt boende med mera.

Lag om stöd och service för vissa funktionshindrade, LSS

Inom LSS kan du få hjälp med personlig assistent, ledsagarservice, kontaktperson, avlösarservice i hemmet, korttidshem eller stödfamilj, bostad med särskild service och daglig verksamhet. LSS-lagen är en rättighetslag vilket innebär att alla insatser är frivilliga.