Ansöka om ny adress

Vem ansvarar för adresser?

Kommunen ansvarar för adressättning både i tätort och på landsbygden. Lantmäteriet förvaltar adresserna i Fastighetsregistret medan kommunerna ser till att uppgifterna i registret hålls aktuella. Adresser är viktigt för fungerande samhällsfunktioner såsom räddningstjänst, polis, ambulans samt leverans, men också för Skatteverkets folkbokföring.

Det är kommunens byggnadsnämnd som beslutar om adressättning. Plansektionen bereder ärenden kring adressättning och det är hit du ska vända dig vid ansökan om ny adress.

De adresser som kommunerna fastställer kallas för belägenhetsadresser. Inom tätorter består dessa utav ett gatunamn och ett adressnummer. På landsbygden brukar adressen bestå av bynamn och adressnummer eller ett gårdsnamn. Postnummer och postort beslutas av Postnord.

Vad gäller vid ansökan om ny adress?

Vid adressättning använder Eda kommun sig av policyn för ortsnamnsverksamhet och adressättning antagen av kommunfullmäktige, 2009-09-30, §97. Ortnamn är ett samlat begrepp för gårdar, byar, kommuner, län och landskap etc. samt gator, kvarter, broar, parker, torg och trafikleder.

De krav som ställs vid adressättning är följande:

  • Ortnamn ska vara lätta att uttala, stava och uppfatta.
  • Ortnamn ska stavas enligt vedertagna regler för språkriktighet, om inte vedertagen stavningsform talar för annat.
  • Namn som godkänts för offentlig kartproduktion ska även i andra sammanhang användas i sin godkända form.
  • Namnet ska vara bärare av platsen och områdets natur- och kulturhistoriska värden och historia.
  • Befintligt ortnamn ska inte ändras utan starka skäl.
  • Befintliga ortnamn ska påverka och beaktas vid nybildning av ortnamn.
  • Det är också ett krav vid ansökan att adressen stavas på svenska.

Kan jag ändra min adress?

Följer den befintliga adressen kommunens riktlinjer ändras inte adressen utan starka skäl. En adress handlar inte enbart om de praktiska funktionerna, utan berättar även om vår historia och ses därför som ett allmänt intresse som bör tas tillvara.