Samhällsbyggnad

deltidsanställd räddningspersonal på övning

Vår verksamhet

Budgeten för Samhällsbyggnad omfattar på kostnadssidan 151 milj. kr och på intäktssidan 66 milj. kr. Inom verksamheten finns ca 40 personer anställda.

Målet för vår verksamhet är att ge god service till kommunens invånare och näringslivet samt arbeta för en god boendemiljö. 

Organisation

Samhällsbyggnad består av fyra sektioner som också är fristående resultatenheter.

Samhällsbyggnad handlägger bidragsärenden för enskilda vägar och enskilda VA-anläggningar, trafiksäkerhetsfrågor, torghandel, parkeringstillstånd för rörelsehindrade, försäljning av tomtmark för handel, industri och bostäder.

Plan- och fastighetssektionen

Här ligger ansvaret för detalj- och översiktsplaner, kartförsörjning, GIS-frågor (Geografiska Informationssystem), försäljnign av tomtmark för bostäder och industrier, förvaltning av kommunens skogar, försäkringsfrågor och energirådgivning.

Är huvudman för kommunens fastigheter som skolor, förskolor, äldeboenden, industrilokaler, bibliotek samt kommunens jord- och skogsbruksmark. Uthyrning och förvaltning av kommunens lokaler sker genom Eda Bostads AB. 

Arbetsmarknad och integration (AI)

AMEs huvudsakliga uppgift är att ordna sysselsättning åt människor som av någon anledning står utanför den reguljära arbetsmarknaden och målet är att öka möjligheten till egen försörjning.

Vaktmästeriverksamheten gäller för kommunens fritidsanläggningar/badplatser och arbetsledning för föreningsanställda vaktmästare vid både kommunala och föreningsägda fritidsanläggningar.

Kommunen via AME ansvarar för bostadsförsörjning, mottagande och ekonomiskt bistånd tiden innan den nyanlände får sin etableringsersättning från försäkringskassan.

Sektionschef för arbetsmarknad och integration är Christoffer Damström.

Kostsektionen

Ansvarar för mathållning till skolor, förskolor och äldreboenden.
Sektionschef är kostchef Annika Bryngelsson.

Räddningssektionen

Ansvarar för kommunens räddningstjänst med beredskap för utryckningar vid brand, trafikolyckor eller andra slags olyckor. Stora resurser satsas på information och förebyggande skydd för att minska antalet olyckor i samhället. Räddningtjänsten är gemensam för Säffle, Arvika och Eda kommuner. Ledningen har kontor vid brandstationen i Arvika och räddningschef är Mattias Larsson.

Fritid och kultur

Fritids- och kulturavdelningen svarar för kommunens verksamhet när det gäller fritid, folkhälsa, folk- och skolbibliotek, allmänkultur, barn- och ungdomsverksamhet med bl a fritidsgårdar, simskola och skollovsaktiviteter. Avdelningen leds av fritids- och kulturchef Lasse Sjöberg.

Teknik i Väst AB

Teknik i Väst AB ägs gemensamt av Arvika Teknik AB och Eda kommun och har till uppgift att serva båda kommunerna med kommunaltekniska tjänster. Teknik i Väst AB är ett driftsbolag för drift och skötsel inom områdena gator och vägar, vatten och avlopp samt renhållning för Arvika och Eda kommuner. I driftsbolaget finns personal från Arvika Teknik AB och gatusektionen i Eda i en gemensam organisation som arbetar på uppdrag av respektive kommun och kommunalt ägarbolag. Ledningen har kontor i Arvika.
VD för Teknik i Väst AB är Anders Norrby.