Att värma sitt hus med vedeldning

Ved som brinner

Att elda inomhus i kaminen är trevligt tycker de flesta, det ger värme och skapar trivsel. Att elda rätt för att minska luftföroreningar som uppstår vid vedeldning är en konst. Det behövs lagom torr ved, en bra kamin och ett bra val av tändmedel. På naturvårdsverkets hemsida samt energimyndighetens hemsida finns råd och tips om vedeldning

Rökgaser

Det är rökgaserna och partiklarna från vedeldningen som orsakar negativa hälsoeffekter. Särskilt då i mer tätbebyggda områden om flera hushåll har en kamin. De är de små partiklarna från vedeldning som är hälsofarliga och vid inandning följer de små partiklarna med ner i luftvägarna och orsakar besvär. Rökgaserna kan innehålla ämnen som är cancerframkallande. Särskilt känsliga grupper som barn, äldre och astmatiker kan bli extra påverkade av utsläppen.

Nya regler från 1 oktober 2019

I syfte att minska utsläppen från vedeldning har det kommit nya regler för vedspisar, kaminer och pannor. För dig som ska installera nytt eller göra en väsentlig ändring av befintlig kamin, panna eller vedspis ska du anmäla det till kommunen.
Kontakta då Plan och fastighetssektionen i kommunen.
Har du redan en vedspis till exempel, berörs du inte av de nya reglerna, om du inte planerar att ”göra en väsentlig förändring” av vedspisen.

För detaljerad och mer information om de nya reglerna besök Boverkets hemsida. Har du frågor kontakta gärna Plan- och fastighetssektionen.

För rådgivning i energifrågor kan du kontakta Eda kommuns energi- och klimatrådgivare.

Olägenheter från vedeldning

Kommunen ansvarar för den lokala luftkvalitén och kan med hjälp av Miljöbalken (1998:808) ställa krav på olägenheter som kommer av utsläpp från vedeldning.
Det är inte tillåtet att elda avfall, varken inomhus i kaminen eller utomhus i tunna eller på marken.

Att elda avfall i en anläggning som inte är avsedd för detta innebär bland annat låga förbränningstemperaturer, varierande lufttillförsel och brist på rökgasrening, vilket medför att det bildas stora mängder farliga ämnen.
Förutom sot och rök bildas hundratals andra ämnen som inte syns med blotta ögat. Ämnen som normalt bildas är exempelvis dioxiner, som är giftiga och skapar miljöproblem redan vid små mängder. Det finns även risk att kolväten, PAH:er, som är cancerframkallande, och tungmetaller, som kan ge njurskador, benskörhet och fosterskador, bildas när man eldar avfall. Torrt trädgårdsavfall är undantaget från förbudet och får eldas under vissa förutsättningar.

Eda kommuns miljömålsarbete för miljömålen

Eda kommun är medlem i Värmlands Läns luftvårdsförbund. Förbundet samverkar med Miljösamverkan Värmland som via samarbetspartners utför luftmätningar i de värmländska kommunerna.

Eda kommun arbetar även aktivt med miljööverenskommelser som är i samarbete med Länsstyrelsen Värmland. Miljööverenskommelserna syftar till att stärka arbetet med att uppnå Sveriges miljömål samt bidra till att de globala hållbarhetsmålen nås. Eda kommun bidrar i och med arbetet med miljööverenskommelserna till miljömålet ”god bebyggd miljö” och ”begränsad klimatpåverkan”, som i sin tur påverkar miljömålet ”frisk luft”.