Socialbidrag, ekonomiskt bistånd

Tom plånbok

Socialtjänstlagen betonar individens eget ansvar för sin situation och för att vara berättigad till försörjningsstöd måste du, efter förmåga, göra vad du kan för att försörja dig.

Den som inte kan försörja sig med egna medel kan ansöka om försörjningsstöd. Försörjningsstödet är inkomstprövat och prövas individuellt och beräknas utifrån hushållets storlek och sammansättning, kostnad för boende med mera.

Eda kommun följer den så kallade riksnormen (som årligen fastställs av regeringen) och har normer för boendekostnad som anpassats till lokala förutsättningar. En förutsättning för att beviljas försörjningsstöd är att man uppfyller kriterierna för rätt till bistånd.

Detta innebär bland annat att man ska kunna påvisa att man själv gjort vad man kan för att försörja sig. Som exempel kan nämnas att man ska ha sökt de övriga bidrag man kan ha rätt till som underhållsstöd, bostadsbidrag med mera.

Om man är arbetslös måste man stå till arbetsmarkandens förfogande och vara aktivt arbetssökande. Det krävs att man har en handlingsplan i samråd med Arbetsförmedlingen. Om man inte är arbetsför måste man kunna uppvisa läkarintyg.

Biståndet ska utformas så att det främjar den enskildes möjligheter att i framtiden bli självförsörjande. Individ- och familjeomsorgen har i arbetsrehabiliterande syfte ett nära samarbete med Arbetsmarknadsenheten, om var man till exempel kan få arbetspröva eller få ett referensarbete under tiden som man beviljas försörjningsstöd.

ANSÖKAN OCH UTREDNING

En ansökan om försörjningsstöd innebär att en utredning om rätt till bistånd startas. Du har rätt att få ta del av utredningen och de journaler som förs om dig.

För att ansökan ska kunna prövas måste du fylla i en ansökningsblankett där du uppger din familjesituation, inkomster, tillgångar med mera. Underskriften av blanketten innebär att du accepterar samarbete med andra myndigheter som Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. Blanketten undertecknas med sanningsintygande. Oriktiga uppgifter kan innebära att man gör sig skyldig till socialförsäkringsbedrägeri. 

ANSÖKNINGSBLANKETTEN MÅSTE KOMPLETTERAS MED VISSA UPPGIFTER/HANDLINGAR:

  • Legitimation
  • Inkomst och utgiftsverifikationer tre månader tillbaka. Ibland krävs intyg längre tid. tillbaka i tid (t.ex. om man ansöker om bistånd till en räkning som sträcker sig långt tillbaka i tid).
  • Läkarintyg, om detta finns.
  • Handlingsplan från arbetsförmedlingen.
  • Hyreskontrakt.
  • Förteckning över sökta jobb, så kallad ”jobbsökarlista”.
  • Uppehållstillstånd om du inte är svensk medborgare.

BESLUT OCH UTBETALNING

Socialnämnden beslutar om försörjningsstöd. Politiken har delegerat vissa beslut om försörjningsstöd och annat bistånd till tjänstemän inom vård och stöd verksamheten. Som regel fattas inga beslut vid ditt första besök. Din ansökan behandlas skyndsamt och därefter fattar utredande socialsekreterare beslut.

Försörjningsstöd beviljas normalt för en månad i taget och därefter måste en ny ansökan och utredning/beräkning göras. Försörjningsstödet utbetalas via postgirot och det tar cirka tre dagar från det att beslut fattats tills pengarna finns på ditt konto. 

ÖVERKLAGA BESLUT

Beslut som avser försörjningsstöd kan överklagas.