Att ansöka om god man, förvaltare

Ett godmanskap är ett uppdrag som går ut på att ta tillvara en persons juridiska och ekonomiska rättigheter. Du kan själv ansöka om att få god man eller förvaltare, men ansökan kan också göras av en anhörig.

Den person som har god man eller förvaltare kallas för huvudman. God man eller förvaltare kallas ibland även för ställföreträdare. Vad som gäller för god man gäller även förvaltare, men ett förvaltarskap är en mer ingripande åtgärd i den enskildes liv.

Ett godmanskap är ett uppdrag som går ut på att ta tillvara en persons juridiska och ekonomiska rättigheter. Det kan till exempel vara att betala räkningar, ansöka om bidrag eller se till att beviljade insatser fungerar. God man förordnas av tingsrätten.

Uppdraget som god man består av tre delar:

1. Bevaka rätt innebär bland annat att ansöka om bidrag och insatser, överklaga beslut, teckna avtal eller att företräda huvudmannen vid en bostadsförsäljning eller arvskifte.

2. Förvalta egendom innebär att ta hand om huvudmannens egendom. God man ska exempelvis betala räkningar och se till att kapital är placerat på ett tryggt sätt. Det kan också innebära att göra en budget tillsammans med huvudmannen.

3. Sörja för person innebär till exempel att god man ska se till att huvudmannen har en meningsfull fritid och att dennes medel används på rätt sätt.

Ett godmanskap kan bestå av alla tre delar, två i kombination eller bara en del. Det beror på vad man behöver hjälp med. Hur omfattande god mans uppdrag blir beror på huvudmannens egen förmåga och behov.

Förvaltare

Ibland är det inte tillräckligt att ha en god man som hjälper till. Om en person är ur stånd att vårda sig själv, sin egendom eller utsätter sig för risker kan en förvaltare förordnas. Att få en förvaltare innebär en inskränkning i den enskildes frihet. Den som har förvaltare kan till exempel inte längre ingå avtal eller fritt ta ut pengar från bank. Det är alltid förvaltaren som har beslutanderätten i frågor som handlar om ekonomi och avtal. Det praktiska arbetet som en förvaltare gör för sin huvudman är annars mycket likt uppdraget som en god man har.

Vid en ansökan om förvaltarskap krävs alltid ett läkarintyg. Ett förvaltarskap omprövas varje år och ska inte kvarstå längre än nödvändigt. Ett förvaltarskap ska övergå till ett godmanskap om det bedöms vara tillräckligt.

Att ansöka om god man

Vem kan få god man eller förvaltare?

För att få god man krävs att man har en funktionsnedsättning eller sjukdom som är kopplad till behovet av hjälp och som inte går att lösa på ett mindre ingripande sätt. Om det finns anhöriga som kan hjälpa till kan anhörigbehörigheten gälla.

Att ha en god man är frivilligt och bygger på ett samarbete mellan huvudman och god man. Huvudmannens samtycke krävs för att få god man (om huvudmannen förstår vad saken gäller).

Du som huvudman eller anhörig har också möjlighet att föreslå en person som är villig att bli god man. Överförmyndarnämnden måste först godkänna och utbilda personen.

God man eller förvaltare får normalt ersättning i form av ett arvode för uppdraget.

Hur ansöker man om god man?

Du kan själv, eller med hjälp av någon, ansöka om att få en god man. Närmast anhöriga kan också ansöka om god man. Blanketter finns att hämta i e-tjänstportalen "E-tjänster och blanketter". Ansökan med bilagor skickas till Värmlands Tingsrätt, Box 188, 651 05 Karlstad.

Tillfällig god man

Ibland krävs ett godmanskap för en viss situation och även omyndiga kan ha behov av god man. Det är överförmyndarnämnden som utser en sådan tillfällig god man. Nedan listar vi några exempel på sådana situationer:

I förmyndares ställe

Om en förmyndare på grund av exempelvis sjukdom, fängelsestraff eller av någon annan orsak inte kan utöva förmynderskapet, kan en god man utses för att förvalta den omyndiges tillgångar i förmyndarens ställe.

Motstridiga intressen

Ibland behöver en tillfällig god man utses fast det redan finns en förmyndare. Detta kan behöva göras om det finns rättsliga hinder, till exempel när ett omyndigt barn tillsammans med en förälder är delägare i samma dödsbo. Föräldern får då inte företräda både sig själv och barnet, utan den tillfälligt utsedde gode mannen bevakar barnets intressen.

På liknande sätt kan det behövas en tillfällig god man om en vuxen person och dennes gode man eller förvaltare har del i samma dödsbo.

Om det blir aktuellt med en rättshandling eller en rättegång mellan en omyndig och dennes förmyndare, förmyndares make eller sambo - eller någon annan person som förmyndaren också företräder, kan förmyndaren inte företräda den omyndige. Samma sak gäller vid rättshandling eller rättegång mellan en god man eller förvaltare och dennes huvudman.

Överförmyndarnämnden kan också i andra fall på eget initiativ eller efter en ansökan utse en god man för den som har vårdnadshavare, förmyndare, god man eller förvaltare i ärenden där jävsituation finns.

Bevaka bortavarandes intresse

Det finns också situationer då överförmyndarnämnden ska förordna god man för den som är bortavarande eller okänd.

Om en person som avlidit har en arvinge som är känd, men som vistas på okänd ort behövs en god man som bevakar den bortavarande personens rätt i dödsboet och förvaltar personens lott i boet.

Om en person är saknad, till exempel på grund av naturkatastrof eller liknande, och därför inte kan bevaka sin rätt eller sköta sin ekonomi så ska också en god man utses. God man ska bevaka rätten för den bortavarandes räkning och/eller sköta dennes ekonomiska angelägenheter.

Överförmyndarnämnden ska förordna god man efter anmälan eller när behovet blir känt på annat sätt. Krävs en god man för den som har rätt i ett dödsbo ska det anmälas hos överförmyndarnämnden av den som har boet i sin vård.

Vid en dödsboutredning är det överförmyndaren i den kommun där den avlidne hade sin hemvist som är behörig att handlägga ärendet.