Ovårdade tomter

Ovårdade tomter kan handla om byggnationer som inte färdigställts, skrotupplag, igenväxta tomter eller byggnader som håller på att rasa. Det är byggnadsnämnden som har tillsyn över ovårdade fastigheter. Fastighetsägaren är ansvarig att hålla sin fastighet i vårdat skick. 

Vad gäller för ovårdade tomter?

I plan- och bygglagen ställs krav att tomter ska hållas i vårdat skick och skötas så att risken för olycksfall begränsas och betydande olägenheter för omgivningen och trafiken inte uppkommer. Som fastighetsägare är du skyldig att se till att din tomt och dina byggnader är i ett vårdat skick, läs mer om ditt ansvar som fastighetsägare. Detta innebär att tomter inte får innebära olägenhet för omgivningen eller orsaka risk för olycksfall. Vad som betraktas som olägenhet avgörs från fall till fall.

Byggnaders yttre ska hållas i ett vårdat skick. Underhållet ska anpassas till byggnadens värde från historisk, kulturhistorisk, miljömässig och konstnärlig synpunkt samt till omgivningens karaktär. Särskilt värdefulla byggnader ska underhållas så att deras särart bevaras.

Tomter ska, oavsett om de är bebyggda eller inte, hållas i ett vårdat skick. De ska skötas så att olägenheter för omgivningen och trafiken inte uppkommer och så att risken för olycksfall begränsas.

Vad anses inte som en ovårdad tomt?

I många fall inkommer anmälan om ovåradade tomter där man inte kan göra en bedömning utifrån lagstiftningen. Detta kan exempelvis vara att en byggnad ser tråkig och sliten ut. Inte heller tomter som har vildvuxna häckar eller oklippt gräsmatta som ger ett intryck att vara ovårdad, anses inte enligt Plan- och bygglagen vara ovårdad och kommunen kan inte framtvinga åtgärder.

Anmälan om ovårdad tomt

Om du vill anmäla en ovårdad tomt kontaktar du vårt medborgarkontor som hjälper dig vidare. Du kan göra din anmälan anonymt.