Nybyggnadskarta

Nybyggnadskarta är obligatoriskt kartunderlag till situationsplanen när du ansöker om bygglov för nybyggnad av en- eller flerbostadshus, fritidshus, kontor, industri och dylikt inom detaljplanelagt område.

Nybyggnadskartan redovisar befintlig bebyggelse, fastighetsgränser, gällande planer och byggnadsreglerande bestämmelser. Den ska även redovisa markhöjdskillnader, nivåkurvor, höjder på anslutande ledningar, servitut, kommunalt vatten och avlopp och andra viktiga byggnationsrelevanta objekt inom fastigheten. Kartan redovisas i skala 1:500.

En mätningsingenjör/sakkunnig utför mätningen i en nybyggnadskarta, kommunen bistår inte med egen personal.

Nybyggnadskartan är giltig i ett år, den ska följa kommunens kartpolicy.