Marklov

Om du ska ändra markens höjdläge avsevärt kan du behöva marklov. I vissa fall kan det krävas marklov för att fälla träd eller plantera skog i ett område med detaljplan. Marklov kan även krävas inom områden med områdesbestämmelser.

Inom områden som omfattas av detaljplan eller områdesbestämmelser kan marklov krävas för flera olika åtgärder som kan påverka området avsevärt (ca 0,5 meters höjdskillnad) Dessa är:

  • Schaktning
  • Fyllning
  • Trädfällning
  • Skogsplantering

Ta kontakt med kommunen om du tror att marklov kan krävas.