Slam och latrin

Avloppsslam från enskilda avloppsanläggningar ingår i kommunens renhållningsansvar. Normalt har enbostadshus slamtömning en gång varje år och fritidshus en gång vartannat år.

Slammet körs till något av kommunens avloppsreningsverk där det renas. Det avvattnade avloppsslammet körs till Lundens avfallsanläggning där det komposteras i väntan på annan användning.

Det mesta av det komposterade avloppsslammet kommer att användas vid sluttäckningen av Lundens avfallsanläggning.