Planprocessen

Plan- och bygglagen styr processen för att ta fram en plan. Både översiktsplaner och detaljplaner följer ungefär samma steg, men de tar olika tid. Här kan du läsa om planprocessens steg.

Uppdrag eller ansökan om planbesked

Både översiktsplaner och detaljplaner tas fram genom beslut av kommunen. I vissa fall kan en exploatör eller markägare initiera ett detaljplanarbete genom att ansöka om planbesked.

Innan kommunen beslutar om att inleda ett planarbete utreder kommunen syftet och grundläggande förutsättningarna för att kunna ta ställning till planläggning eller inte. I de fall en privat aktör gjort en ansökan lämnar kommunen ett planbesked där det framgår om kommunen tänker inleda ett detaljplanarbete eller inte.

Eventuellt program

Ibland kan det behövas ett planprogram innan detaljplanen påbörjas. Ett planprogram kartlägger övergripande förutsättningar, mål och utgångspunkter för den kommande detaljplanen. Detta steg är inget som måste ske enligt lagstiftning, utan avgörs av kommunen om det behövs eller inte. För översiktsplaner är planprogram mer ovanligt, utan används oftast vid detaljplaner.

Samrådsskede

När ett förslag på översiktsplan eller detaljplan har tagits fram skickas det till andra förvaltningar, myndigheter och sakägare i området för att samla in synpunker på förslaget. När samrådet genomförts ska kommunen sammanställa alla inkomna synpukter i en samrådsredogörelse och ta ställning till inkomna synpunkter. Utifrån dessa ska kommunen avgöra om ändringar bör göras i förslaget eller inte.

Granskningsskede

Det tidigare förslaget till översiktsplan eller detaljplan bearbetas utifrån de uppgifter som inkommit. Det slutgiltiga planförslaget ställs ut för granskning under minst tre veckor där det finns möjlighet att lämna synpunkter. För att sedan ha rätt att överklaga beslutet att anta planen ska skriftliga synpunkter senast lämnas in till kommunen under granskningsskedet.

Antagandeskede

Vid antagandeskedet så antas planen av kommunfullmäktige. 

Laga kraft

När ett antagandebeslut tagits finns det möjlighet att överklaga detaljplanen. Om inget överklagande inkommer under överklagandetiden eller att Länsstyrelsen inte väljer att överpröva planen så vinner detaljplanenplanen laga kraft och blir juridiskt bindande, alla gränser och bestämmelser ska då följas på det sätt de är angivna. En översiktsplan blir inte juridiskt bindande efter att den vunnit laga kraft, men är ändå ett viktigt dokument som ska vägleda utvecklingen av kommunens fysiska miljö.

Illustration över planprocessen