Naturvårdsstrategi

Naturvårdsarbetet har tidigare inte varit högt prioriterat i Eda kommun. Orsaken till detta är bristande resurser och kunskap i frågor. Naturvårdsfrågor har heller inte funnits i någon större utsträckning på den politiska agendan i kommunen. Trots detta har ett antal naturvårdsprojekt drivits i kommunen som till exempel återställandet av kalkade sjöar och vattendrag, återställandet av flottledsrensade vattendrag, inventeringar mm.

Med hjälp av en Naturvårdsstrategi för Eda kommun kan man dra riktlinjer för ett målinriktat arbetet med naturvårdsfrågor. I arbetet med framtagandet av Naturvårdsstrategin har det genomförts en sammanställning av befintligt material av värdefull natur i Eda kommun som finns tillgängligt vid Länsstyrelsen, Skogsstyrelsen, Artdatabanken, fiskevårdsområdesföreningar, Naturskyddsföreningen i Eda, Wermlands ornitologiska förening, Värmlands botaniska förening mm. Kompletterande inventering genomfördes 2008 – 2009 med avseende på förekomst av den Större vattensalamandern i Eda kommun.

Sammanställningen av materialet har mynnat ut i att:

  • En prioriteringslista över de ca 50 mest värdefulla naturobjekten i Eda kommun har sammanställts. Objekten innefattar arter och miljöer ur ett lokalt, regionalt och nationellt perspektiv.
  • Strategin skall ligga till grund för kommunens praktiska arbete med naturvård samt vara vägledande i den kommunala planeringen.
  • Via Naturvårdsstrategin skall lokala miljökvalitetsmål utarbetas. Miljökvalitetsmålen samt kunskapssammanställningen som sammanställts kommer att ingå i översiktsplanarbetet.
  • Ett informationsmaterial med tio utvalda naturområden i kommunen "Naturpärlor i Eda kommun". Materialet används till att bland annat marknadsföra kommunen för turister och besökare samt givetvis för kommuninvånarna.

Logo Lona

Projektet har finansierats av statliga medel från den lokala naturvårdssatsningen sk. LONA. LONA bygger på att statliga medel matchas med lokala initiativ. Det är en särskild satsning för att stimulera det lokala engagemanget och medverka till att nå de miljökvalitetsmål som är knutna till naturvård.